Nytt klagomålssystem införs 2018

Riksdagen har tagit beslut om ett nytt klagomålssystem med anledning av regeringens proposition Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (prop. 2016/17:122). Det nya klagomålssystemet ska gälla från och med 1 januari 2018.

Syftet med det nya klagomålssystemet är att förtydliga ansvarsfördelningen och öka effektiviteten i hanteringen av klagomål mot hälso- och sjukvården och dess personal.

 

Vårdgivaren är den som i första hand ska ta emot och besvara patienter och närståendes klagomål och synpunkter.

 

Patientnämndernas huvuduppgift blir att hjälpa och stödja patienterna att få sina klagomål besvarade av vårdgivarna, men de ska också bidra till kvalitetsutveckling och en hög patientsäkerhet.

 

IVO:s skyldighet att utreda klagomål förändras
IVO:s roll förändras genom att myndighetens utredningsskyldighet begränsas till att i huvudsak utreda ärenden där patienten, i samband med hälso- och sjukvård, har fått en sjukdom eller skada som är bestående och inte ringa, eller har lett till ett väsentligt ökat vårdbehov eller till att patienten har avlidit.

 

Ett viktigt skäl till denna förändring är enligt propositionen att det leder till ökade möjligheter för IVO att bedriva en systematisk och patientcentrerad tillsyn som bygger på analyser om var behovet av tillsyn är som störst med hänsyn till kvalitet och säkerhet i hälso- och sjukvården.

 

IVO kommer att ha en närmare samverkan med patientnämnder och vårdgivare för att kunna ta del av de patientberättelser som kommer in till dem.