Vad händer med min anmälan?

När din klagomålsanmälan har kommit in till IVO, bedömer vi om händelsen du anmält ska utredas.

Vi utreder som regel inte anmälningar där händelsen inträffade för mer än två år sedan. Om vi inte utreder den händelse du har anmält, får du ett beslut där vi talar om varför vi inte gör en utredning.

När vi beslutat att utreda händelsen sker följande:

 

  1. Du får en skriftlig bekräftelse på att vi tagit emot din anmälan inom cirka två veckor.
  2. Vi informerar den eller dem som berörs av din anmälan genom att skicka en kopia av din anmälan.
  3. Vi begär in handlingar för utredningen, till exempel patientjournaler och yttranden från berörd verksamhet och eventuellt från berörd hälso- och sjukvårdspersonal.
  4. När vi är färdiga med vår utredning skriver vi ett förslag till beslut som skickas till dig och till den eller dem som berörs av din anmälan. Tillsammans med förslag till beslut skickar vi dig de handlingar som vi har fått in från vårdgivaren. Både du och den som berörs av din anmälan har möjlighet att inom tre veckor lämna synpunkter på vårt förslag till beslut.
  5. Därefter avslutar vi ärendet med ett beslut. Vi skickar beslutet till dig som gjort anmälan och till den eller dem som berörs av din anmälan. Enligt patientsäkerhetslagen får detta beslut inte överklagas.

 

Hur lång den totala handläggningstiden blir från att du har lämnat in ett klagomål och fram tills dess att vi fattar ett beslut varierar, och det är svårt att ange någon generell tid för handläggningen. Inte minst för att en del ärenden är mer komplexa till sin natur än andra. 

 

När ärendehanteringen går smidigt så tar denna 4 – 6 månader. Men, det är inte ovanligt att handläggningen tar upp till ett år. En mindre del av ärendena tar längre tid än så att avsluta.