Tipsa IVO eller anmäl klagomål

Har du iakttagit eller varit med om något i vården som du vill tipsa IVO om kan du göra det här. Här kan du också göra en formell anmälan.

Tipsa om fel och brister

Du kan lämna ett tips till IVO. Du kan då välja att vara anonym och ditt tips kan komma att ligga till grund för en tillsyn från IVO. Alla tips som kommer till IVO läses och sammanställs. Bedöms ett tips som allvarlig eller akut, skickas det vidare till berörd avdelning på IVO. Du kan ringa in ditt tips till Upplysningstjänst på telefon 010 – 788 50 00 eller använda webbformuläret. 

 

Lämna ett tips >

Anmäl klagomål 

Innan du anmäler ett klagomål till IVO ska du ha framfört klagomålet till den verksamhet där du har fått vård. De har en skyldighet att ta emot och svara på dina klagomål och synpunkter.  Om du tycker att det känns svårt att vända dig direkt till verksamheten kan patientnämnden hjälpa dig.

Den patient som klagomålet gäller får anmäla händelsen till IVO. Om patienten har avlidit eller av annan anledning inte kan ta ställning till att anmäla får en närstående till patienten anmäla händelsen. Som närstående räknas vanligen familj, sammanboende och annan nära släkt eller en mycket nära vän. 

 

Om patienten behöver praktisk hjälp med att anmäla ett klagomål, är det viktigt att patienten ändå står som anmälare.

 

Vill du söka om ekonomisk ersättning?


Då kan du göra på följande sätt:

 

  • Om du drabbas av en skada i vården som hade kunnat undvikas kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Alla Sveriges landsting och regioner har tecknat patientförsäkring hos Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag). Löf:s webbplats >

  • Gäller det vård som inte omfattas av landstingets/regionens patientförsäkring? Fråga då vilket försäkringsbolag ditt privatsjukhus, din privata tandläkarmottagning eller ditt äldreboende är försäkrat hos och ta en direkt kontakt med försäkringsbolaget.

  • Gäller det tandvård hos en privattandläkare kan du också kontakta Privattandvårdsupplysningen. Privattandvårdsupplysningens webbplats >

  • Om den som vårdat eller behandlat dig inte har en patientförsäkring – kontakta då Patientförsäkringsföreningen. Patientförsäkringsföreningens webbplats >

  • Om du blivit skadad av ett läkemedel – kontakta då Läkemedelsförsäkringen. Läkemedelsförsäkringens webbplats>

En klagomålsanmälan har begränsat sekretesskydd. Det betyder att IVO normalt lämnar ut handlingen till den som begär det, även om den innehåller uppgifter om hälsa och personliga förhållanden.

IVO skickar i regel också din anmälan till den vårdgivare (t.ex. sjukhus eller mottagning) du anmäler och den personal som du eventuellt nämner.

IVO utreder anmälningar om allvarligare händelser inom vården där en patient i samband med hälso- och sjukvård har fått permanenta eller oföränderliga besvär, ett väsentligt ökat vårdbehov, eller där patienten avlidit.

IVO utreder även klagomål från patienter som tvångsvårdas, samt händelser i vården som på ett negativt sätt påverkat eller hotat patientens självbestämmande, integritet eller rättsliga ställning.

När du får svaret från vårdgivaren ska det lämnas på ett sådant sätt att du förstår det. Du kan få svaret muntligt, till exempel på ett möte eller genom ett telefonsamtal. Det kan också lämnas skriftligt, till exempel genom ett brev. Hur omfattande svaret är beror på vad du klagat på eller haft synpunkter på.

 

Kan du av någon anledning inte få svar av vårdgivaren, eller om du inte har fått ett tillfredställande svar, kan du lämna ditt klagomål till IVO. Det kan till exempel vara om vårdgivarens verksamhet inte finns kvar, eller om du av säkerhetsskäl inte kan kontakta vårdgivaren. 

Du ska så snart som möjligt få kvittens av vårdgivaren på att dina synpunkter har tagits emot. Om det är möjligt ska du också få besked om när du kan förvänta dig ett svar. Hur lång tid det tar att få svaret beror bland annat på vad det är du har klagat eller haft synpunkter på. Vanligtvis bör du ha fått ditt svar inom fyra veckor.

Du kan kontakta patientnämnden i ditt landsting eller region om du behöver stöd för att föra fram dina synpunkter och klagomål till de ansvariga inom vården. Läs om patientnämnden här. 

Gå vidare och anmäl ett klagomål till IVO >