Akutmottagningar och prehospital vård

Tillsynens viktigaste iakttagelser 2017

Personalen på larmcentralerna har inte alltid den kompetens som behövs. Det kan leda till felaktig prioritering av ambulanser och felaktiga bedömningar av patientens hälsotillstånd.


Akutmottagningarna har tidvis svårt att sörja för patientens
omvårdnadsbehov då väntetider uppstår. Det innebär bland annat risk för fallskador, trycksår och vårdrelaterade infektioner.

Patienter hänvisas
ibland vidare till annan vårdnivå eller till egenvård utan tillräcklig information om sitt vårdbehov. Det kan leda till utebliven behandling av allvarliga sjukdomstillstånd. 

 

 

Vad har IVO sett 2017?

IVO:s bidrag till bilden av svensk vård och omsorg grundar sig på ett stort antal tillsynsinsatser inom vård- och omsorgsområdet, information från vår tillståndsprövning, enskilda klagomål inom hälso- och sjukvården, anmälningar inom socialtjänsten, lex Maria och lex Sarah-anmälningar, samt ett stort antal samtal från såväl privatpersoner som yrkesverksamma.

IVO ska den 1 mars varje år lämna en rapport till regeringen som innehåller en sammanfattande analys av de viktigaste iakttagelserna från IVO:s verksamhet under det gångna verksamhetsåret.