Äldreomsorg

Tillsynens viktigaste iakttagelser 2016

 

  • Bristfällig bemanning utsätter den enskilde för risker
  • Ett bra bemötande är avgörande för god kvalitet på omsorgen
  • Behoven av samverkan ökar
  • Kommunens riktlinjer går före den enskildes individuella behov


År 2045 beräknas det finnas över en miljon personer i Sverige som är 80 år eller mer, samtidigt som försörjningsbördan beräknas öka.24 Detta ställer äldreomsorgen inför vissa utmaningar. För ju äldre vi blir, desto större är risken att vi blir sjuka, både fysiskt och psykiskt.

Äldreomsorgens framtida utmaningar i form av bland annat kompetensförsörjning och kostnadsökningar avspeglar sig i årets viktigaste iakttagelser. Bemanningen är exempelvis i flera fall bristfällig, kompetensen är inte tillräcklig och kommunala prioriteringar och riktlinjer tillåts gå före de individuella behoven.

IVO kan konstatera att kraven på fortsatt anpassning av omsorgens organisation och resurser är höga och behoven av tryggad kompetensförsörjning och användande av välfärdsteknologi är stora.

2016 års Tillsynsrapport

IVO ska varje år lämna in en rapport till regeringen som innehåller en sammanfattande analys av det gångna verksamhetsårets arbete med tillsyn, tillståndsprövning och klagomål enligt PSL. Rapporten ska innehålla IVO:s viktigaste iakttagelser, de åtgärder som IVO har vidtagit med anledning av uppmärksammade brister och myndighetens slutsatser av tillsynen.

Rapporten är uppdelad efter ett antal verksamhetsområden inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Varje kapitel inleds med en kort beskrivning av verksamhetsområdet i syfte att sätta in tillsynsresultaten i ett sammanhang. Därefter redovisas årets viktigaste iakttagelser.

De iakttagelser som redovisas i rapporten ska inte läsas som ett försök att beskriva det övergripande tillståndet i vården och omsorgen utan ska snarare ses som ett bidrag till den totala lägesbilden.