Äldreomsorg

Tillsynens viktigaste iakttagelser 2017

Det finns behov av ökad kunskap om användande av välfärdsteknik. Om tekniken inte används på rätt sätt riskerar nyttan att ersättas av risker.

 

Det är en utmaning att samordna vårdinsatserna för multisjuka äldre. Utebliven samordning innebär att närstående får ta ett stort ansvar för koordinering och informationsöverföring.

Brister i yrkesmässig och språklig kompetens påverkar omsorgens kvalitet. Exempelvis kan personalen sakna kompetens om demenssjukdomar, rehabilitering och palliativ vård. Språkliga brister kan medföra missförstånd, som drabbar den enskilde.

 

Vad har IVO sett 2017?

IVO:s bidrag till bilden av svensk vård och omsorg grundar sig på ett stort antal tillsynsinsatser inom vård- och omsorgsområdet, information från vår tillståndsprövning, enskilda klagomål inom hälso- och sjukvården, anmälningar inom socialtjänsten, lex Maria och lex Sarah-anmälningar, samt ett stort antal samtal från såväl privatpersoner som yrkesverksamma.


IVO ska den 1 mars varje år lämna en rapport till regeringen som innehåller en sammanfattande analys av de viktigaste iakttagelserna från IVO:s verksamhet under det gångna verksamhetsåret.