Äldreomsorg

Tillsynens viktigaste iakttagelser 2018

  • Äldre personer drabbas av vårdskador och missförhållanden som skulle gå att undvika.
  • Personalen uppmärksammar inte symtom på kroppsliga skador eller sjukdomar hos äldre som exempelvis har en demenssjukdom.
  • De äldre får inte sina behov tillgodosedda när samordningen brister. 

 

Vad har IVO sett 2018?

IVO:s bidrag till bilden av svensk vård och omsorg grundar sig på ett stort antal tillsynsinsatser inom vård- och omsorgsområdet, information från vår tillståndsprövning, enskilda klagomål inom hälso- och sjukvården, anmälningar inom socialtjänsten, lex Maria och lex Sarah-anmälningar, samt ett stort antal samtal från såväl privatpersoner som yrkesverksamma.


IVO ska den 1 mars varje år lämna en rapport till regeringen som innehåller en sammanfattande analys av de viktigaste iakttagelserna från IVO:s verksamhet under det gångna verksamhetsåret.