Barn och familj

Tillsynens viktigaste iakttagelser 2018

  • Rättssäkerheten för barn och unga brister, både vid myndighetsutövning och vid utförandet av insatser.
  • Barn och unga som utsätts för våld eller bevittnar våld riskerar att inte få det skydd och det stöd som det stöd som de har rätt till.
  • Det finns placerade barn och unga som utsätts för våld, kränkningar, och begränsningsåtgärder i sina boenden.

 

Vad har IVO sett 2018?

IVO:s bidrag till bilden av svensk vård och omsorg grundar sig på ett stort antal tillsynsinsatser inom vård- och omsorgsområdet, information från vår tillståndsprövning, enskilda klagomål inom hälso- och sjukvården, anmälningar inom socialtjänsten, lex Maria och lex Sarah-anmälningar, samt ett stort antal samtal från såväl privatpersoner som yrkesverksamma.


IVO ska den 1 mars varje år lämna en rapport till regeringen som innehåller en sammanfattande analys av de viktigaste iakttagelserna från IVO:s verksamhet under det gångna verksamhetsåret.