Barn och familj

Tillsynens viktigaste iakttagelser 2016

 

  • Kommunerna har svårigheter att upprätthålla rättssäkerheten Ensamkommande barn behöver mer information och stöd
  • Delaktighet inför omplaceringar är viktigt
  • Barn har placerats i outredda hem

Personal- och kompetensbrist har länge varit ett problem för socialtjänsten och är fortfarande en betydande orsak till de brister som IVO har sett under året. I och med den stora tillströmningen av antalet ensamkommande barn har kommunerna varit tvungna att öka personalstyrkan för att klara handläggningen. Men det har varit svårt att rekrytera personal och de som har anställts har ofta varit nyutexaminerade socialsekreterare utan längre erfarenhet, eller individer utan relevant kompetens. Kommunerna har också använt sig av konsulter i större utsträckning än tidigare och personalomsättningen är stor. Det har lett till att kontinuiteten i barnens omsorg har brustit och att barnens bästa inte alltid har tillgodosetts.

 

2016 års Tillsynsrapport

IVO ska varje år lämna in en rapport till regeringen som innehåller en sammanfattande analys av det gångna verksamhetsårets arbete med tillsyn, tillståndsprövning och klagomål enligt PSL. Rapporten ska innehålla IVO:s viktigaste iakttagelser, de åtgärder som IVO har vidtagit med anledning av uppmärksammade brister och myndighetens slutsatser av tillsynen.

Rapporten är uppdelad efter ett antal verksamhetsområden inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Varje kapitel inleds med en kort beskrivning av verksamhetsområdet i syfte att sätta in tillsynsresultaten i ett sammanhang. Därefter redovisas årets viktigaste iakttagelser.

De iakttagelser som redovisas i rapporten ska inte läsas som ett försök att beskriva det övergripande tillståndet i vården och omsorgen utan ska snarare ses som ett bidrag till den totala lägesbilden.