Barn och familj

Tillsynens viktigaste iakttagelser 2017

En majoritet av kommunerna följer inte upp placerade barn tillräckligt väl. Så många som en tredjedel av barnen har inte haft enskilda samtal med sin socialsekreterare.

 

Delaktighet och rättssäkerhet brister ofta vid omplaceringar av barn. Det kan innebära att barnens behov och önskemål inte tillgodoses i det nya boendet.

 

Utförarnas ökade fokus på ekonomi riskerar att leda till mindre fokus på kvalitet. Det kan innebära att barn placeras i boenden med mindre resurser för vård och stöd än de har behov av.

 

Vad har IVO sett 2017?

IVO:s bidrag till bilden av svensk vård och omsorg grundar sig på ett stort antal tillsynsinsatser inom vård- och omsorgsområdet, information från vår tillståndsprövning, enskilda klagomål inom hälso- och sjukvården, anmälningar inom socialtjänsten, lex Maria och lex Sarah-anmälningar, samt ett stort antal samtal från såväl privatpersoner som yrkesverksamma.


IVO ska den 1 mars varje år lämna en rapport till regeringen som innehåller en sammanfattande analys av de viktigaste iakttagelserna från IVO:s verksamhet under det gångna verksamhetsåret.