Funktionshinderområdet

Tillsynens viktigaste iakttagelser 2016

 

  • Begränsande åtgärder äventyrar den personliga integriteten
  • Kunskapen om funktionsnedsättning behöver stärkas
  • Fortsatta utmaningar inom personlig assistans


Dagens lagstiftning ger alla medborgare en grundläggande rätt och möjlighet att kunna delta i samhället. Myndigheten för delaktighet har dock konstaterat att det fortfarande finns stor ojämlikhet i levnadsvillkoren mellan människor och att personer med funktionsnedsättning inte kan delta på jämlika villkor i samhället.28 De menar att ökad kunskap är avgörande för att förbättra situationen. Behov av ökad kunskap är återkommande i de viktigaste iakttagelserna som IVO ser på området. Rätt kompetens och ändamålsenlig bemanning är en förutsättning för att kunna ge den enskilde insatser av god kvalitet. De utbildningsinsatser för baspersonal och LSS-handläggare som initierats av regeringen är därför angelägna.

Den offentliga diskussionen på funktionshinderområdet har under året annars helt dominerats av samtalet om personlig assistans – en insats som under 2016 har varit framträdande även i IVO:s tillsyn. Diskussionen har rört frågor som kostnadsutveckling, vinstuttag och individens rättigheter. Den överskuggas dock lätt av debatten om fusk. Det är därför viktigt att komma ihåg att insatsen är betydelsefull för den enskildes möjligheter att delta i samhället.


2016 års Tillsynsrapport

IVO ska varje år lämna in en rapport till regeringen som innehåller en sammanfattande analys av det gångna verksamhetsårets arbete med tillsyn, tillståndsprövning och klagomål enligt PSL. Rapporten ska innehålla IVO:s viktigaste iakttagelser, de åtgärder som IVO har vidtagit med anledning av uppmärksammade brister och myndighetens slutsatser av tillsynen.

Rapporten är uppdelad efter ett antal verksamhetsområden inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Varje kapitel inleds med en kort beskrivning av verksamhetsområdet i syfte att sätta in tillsynsresultaten i ett sammanhang. Därefter redovisas årets viktigaste iakttagelser.

De iakttagelser som redovisas i rapporten ska inte läsas som ett försök att beskriva det övergripande tillståndet i vården och omsorgen utan ska snarare ses som ett bidrag till den totala lägesbilden.