Funktionshinderområdet

Tillsynens viktigaste iakttagelser 2017

De flesta barn och ungdomar erbjuds en meningsfull fritid på sina boenden, med både gemensamma och individuellt anpassade kultur- och fritidsaktiviteter.


Traditionell daglig verksamhet är under utveckling, bland annat för att anpassas till de behov och önskemål som finns hos personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.


Ekonomisk misskötsamhet är den vanligaste orsaken till återkallat tillstånd inom personlig assistans. I år har IVO fattat beslut om 16 återkallade tillstånd (av totalt 183 fattade beslut om lämplighetsprövning).


Vad har IVO sett 2017?

IVO:s bidrag till bilden av svensk vård och omsorg grundar sig på ett stort antal tillsynsinsatser inom vård- och omsorgsområdet, information från vår tillståndsprövning, enskilda klagomål inom hälso- och sjukvården, anmälningar inom socialtjänsten, lex Maria och lex Sarah-anmälningar, samt ett stort antal samtal från såväl privatpersoner som yrkesverksamma.

IVO ska den 1 mars varje år lämna en rapport till regeringen som innehåller en sammanfattande analys av de viktigaste iakttagelserna från IVO:s verksamhet under det gångna verksamhetsåret.