Funktionshinderområdet

Tillsynens viktigaste iakttagelser 2018

  • Personer med funktionsnedsättning får vänta länge på insatser.
  • Personer på boenden utsätts i vissa fall för en osäker miljö.
  • Barn och ungdomar har möjlighet att kommunicera utifrån individuella behov.Vad har IVO sett 2018?

IVO:s bidrag till bilden av svensk vård och omsorg grundar sig på ett stort antal tillsynsinsatser inom vård- och omsorgsområdet, information från vår tillståndsprövning, enskilda klagomål inom hälso- och sjukvården, anmälningar inom socialtjänsten, lex Maria och lex Sarah-anmälningar, samt ett stort antal samtal från såväl privatpersoner som yrkesverksamma.

IVO ska den 1 mars varje år lämna en rapport till regeringen som innehåller en sammanfattande analys av de viktigaste iakttagelserna från IVO:s verksamhet under det gångna verksamhetsåret.