Missbruks- och beroendevård

Tillsynens viktigaste iakttagelser 2017

Socialtjänstens handläggning är för passiv, särskilt när det gäller unga vuxna. Det leder bland annat till att skyddsbedömningar och relevanta utredningar kan utebli.

 
Brister i samverkan drabbar unga personer med samsjuklighet. Ingen aktör tar helhetsansvaret för den enskilde, vilket kan medföra att vården blir ineffektiv och att väntan mellan olika steg i vårdkedjan blir lång.

Personer med svår beroendeproblematik placeras ibland i boenden utan behandling. Det innebär en ökad risk för redan utsatta personer.

 

 

Vad har IVO sett 2017?

IVO:s bidrag till bilden av svensk vård och omsorg grundar sig på ett stort antal tillsynsinsatser inom vård- och omsorgsområdet, information från vår tillståndsprövning, enskilda klagomål inom hälso- och sjukvården, anmälningar inom socialtjänsten, lex Maria och lex Sarah-anmälningar, samt ett stort antal samtal från såväl privatpersoner som yrkesverksamma.


IVO ska den 1 mars varje år lämna en rapport till regeringen som innehåller en sammanfattande analys av de viktigaste iakttagelserna från IVO:s verksamhet under det gångna verksamhetsåret.