Missbruks- och beroendevården

Tillsynens viktigaste iakttagelser 2016

 

  • Samverkan brister vid samsjuklighet
  • Det råder olika förutsättningar i olika delar av landet
  • Socialtjänstens myndighetsutövning behöver utvecklas


Om samverkan fungerar väl mellan kommun, landsting och stat möjliggör det en effektiv och ändamålsenlig vård och behandling för personer med missbruks- och beroendeproblem. När samverkan däremot inte fungerar blir den yttersta konsekvensen att enskilda bollas runt mellan olika instanser, eftersom ingen förmår att ta ett helhetsansvar för deras situation. Trots att allt fler landsting och kommuner upprättar länsövergripande överenskommelser finns det samverkansproblem mellan olika verksamheter, inte minst när det gäller vård och behandling för individer med samsjuklighet.

Den nationella tillsynen som genomförts under 2016 bekräftar bilden av att missbruks- och beroendevården inte är jämlik över landet. Bostadsorten påverkar vilka möjligheter den enskilde har att ta del av vård och behandling. Socialtjänstens myndighetsutövning uppvisar dessutom brister vilket innebär såväl minskade möjligheter för enskilda att ta del av vård och behandling som en rättsosäkerhet.

 

2016 års Tillsynsrapport

IVO ska varje år lämna in en rapport till regeringen som innehåller en sammanfattande analys av det gångna verksamhetsårets arbete med tillsyn, tillståndsprövning och klagomål enligt PSL. Rapporten ska innehålla IVO:s viktigaste iakttagelser, de åtgärder som IVO har vidtagit med anledning av uppmärksammade brister och myndighetens slutsatser av tillsynen.

Rapporten är uppdelad efter ett antal verksamhetsområden inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Varje kapitel inleds med en kort beskrivning av verksamhetsområdet i syfte att sätta in tillsynsresultaten i ett sammanhang. Därefter redovisas årets viktigaste iakttagelser.

De iakttagelser som redovisas i rapporten ska inte läsas som ett försök att beskriva det övergripande tillståndet i vården och omsorgen utan ska snarare ses som ett bidrag till den totala lägesbilden.

Ämne