Primärvård

Tillsynens viktigaste iakttagelser 2016

 

  • Lärande behöver integreras i ledning och styrning
  • Brister i personalkontinuitet gör vården osäker för patienten
  • Risk för vårdskador när hälso- och sjukvården brister i sitt uppföljningsansvar


Hur vården i framtiden ska organiseras är en utmaning. Den statliga utredningen Effektiv vård konstaterar exempelvis att svensk hälso- och sjukvård har en sjukhustung struktur. Primärvården bedöms i utredningen vara alltför svag, med en alltför begränsad funktion att koordinera vården och ha översikt över de insatser patienten får, samt när det gäller ansvaret att knyta samman insatser från landstingens hälso- och sjukvård med kommunernas sjukvård och socialtjänst. 50 Kompetensförsörjning är en annan utmaning som framträder tydligt i IVO:s tillsyn. Många vårdcentraler har svårt att bemanna sina verksamheter med fast anställd specialistutbildad personal. Den bristande kontinuiteten leder i sin tur till minskad effektivitet, brister i kvalitet och ökad risk för vårdskador.

De förutsättningar som påverkar primärvården förändras ständigt. Det gäller såväl befolkningens behov, resurser, förväntningar, det medicinska kunskapsläget, tillgång till personal med särskild kompetens och verksamheternas uppdrag. De ständiga förändringarna ställer stora krav på primärvårdens anpassningsförmåga. Men oavsett förutsättningar måste vårdgivare och verksamheter ständigt arbeta med förbättringar för ökad effektivitet, kvalitet och patientsäkerhet.

 

2016 års Tillsynsrapport

IVO ska varje år lämna in en rapport till regeringen som innehåller en sammanfattande analys av det gångna verksamhetsårets arbete med tillsyn, tillståndsprövning och klagomål enligt PSL. Rapporten ska innehålla IVO:s viktigaste iakttagelser, de åtgärder som IVO har vidtagit med anledning av uppmärksammade brister och myndighetens slutsatser av tillsynen.

Rapporten är uppdelad efter ett antal verksamhetsområden inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Varje kapitel inleds med en kort beskrivning av verksamhetsområdet i syfte att sätta in tillsynsresultaten i ett sammanhang. Därefter redovisas årets viktigaste iakttagelser.

De iakttagelser som redovisas i rapporten ska inte läsas som ett försök att beskriva det övergripande tillståndet i vården och omsorgen utan ska snarare ses som ett bidrag till den totala lägesbilden.