Primärvård

Tillsynens viktigaste iakttagelser 2017

Personalkontinuiteten är fortfarande ett problem, men vi ser vissa förbättringar. Brist på rätt kompetens kan exempelvis medföra fördröjd diag­nos och behandling, undermålig remisshantering, eller bristfällig tillgänglighet och konti­nuitet.


Patienten kan bli tvungen att
själv ta ansvar för informationsöverföringen då för­skriv­ning av läkemedel och journalföring brister, men också vid felaktig remisshantering.

Patientens
vård kan samordnas bättre mellan olika aktörer. Primärvården har en viktig roll i utvecklingen av en stärkt samverkan med patienten i fokus.

 

 

Vad har IVO sett 2017?

IVO:s bidrag till bilden av svensk vård och omsorg grundar sig på ett stort antal tillsynsinsatser inom vård- och omsorgsområdet, information från vår tillståndsprövning, enskilda klagomål inom hälso- och sjukvården, anmälningar inom socialtjänsten, lex Maria och lex Sarah-anmälningar, samt ett stort antal samtal från såväl privatpersoner som yrkesverksamma.

IVO ska den 1 mars varje år lämna en rapport till regeringen som innehåller en sammanfattande analys av de viktigaste iakttagelserna från IVO:s verksamhet under det gångna verksamhetsåret.