Primärvård

Tillsynens viktigaste iakttagelser 2018

  • Vårdgivarna behöver samordna vården utifrån patientens behov för att den ska bli god och säker.
  • Patienter riskerar allvarliga konsekvenser när diagnoser fördröjs.
  • Vårdgivarna behöver utveckla sitt systematiska förbättringsarbete för att skydda patienterna mot vårdskador.

 

 

Vad har IVO sett 2018?

IVO:s bidrag till bilden av svensk vård och omsorg grundar sig på ett stort antal tillsynsinsatser inom vård- och omsorgsområdet, information från vår tillståndsprövning, enskilda klagomål inom hälso- och sjukvården, anmälningar inom socialtjänsten, lex Maria och lex Sarah-anmälningar, samt ett stort antal samtal från såväl privatpersoner som yrkesverksamma.

IVO ska den 1 mars varje år lämna en rapport till regeringen som innehåller en sammanfattande analys av de viktigaste iakttagelserna från IVO:s verksamhet under det gångna verksamhetsåret.