Psykiatrisk specialistsjukvård

Tillsynens viktigaste iakttagelser 2016

 

  • Patientsäkerhetsrisker uppstår när samverkan brister
  • Svårigheter med kompetensförsörjningen
  • Brister i tvångsvårdens utförande


Den psykiska ohälsan ökar och räknas i dag som ett av de stora folkhälsoproblemen i Sverige. De brister som IVO uppmärksammar under 2016 handlar till stor del om problem som har återkommit i myndighetens tillsyn under de senaste åren, det vill säga sådana som rör samverkan och kompetensförsörjning. IVO kan också konstatera att samma brister och åtgärder återkommer år från år i vårdgivarnas egna lex Maria-anmälningar.

Tillsynen visar att vårdgivarna inte alltid följer upp och utvärderar de riskförebyggande åtgärder man har redovisat i sina lex Mariaanmälningar. Vårdgivaren brister således i sin egenkontroll avseende det systematiska patientsäkerhetsarbetet. Syftet med den nya patientsäkerhetslagen 2011 var att främja patientsäkerheten – vårdgivarens ansvar för att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och att arbeta förebyggande förtydligades i lagen. IVO kan konstatera att vårdgivarna behöver se till att de fortsättningsvis har förutsättningar för att arbeta med det systematiska patientsäkerhetsarbetet.

 

2016 års Tillsynsrapport

IVO ska varje år lämna in en rapport till regeringen som innehåller en sammanfattande analys av det gångna verksamhetsårets arbete med tillsyn, tillståndsprövning och klagomål enligt PSL. Rapporten ska innehålla IVO:s viktigaste iakttagelser, de åtgärder som IVO har vidtagit med anledning av uppmärksammade brister och myndighetens slutsatser av tillsynen.

Rapporten är uppdelad efter ett antal verksamhetsområden inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Varje kapitel inleds med en kort beskrivning av verksamhetsområdet i syfte att sätta in tillsynsresultaten i ett sammanhang. Därefter redovisas årets viktigaste iakttagelser.

De iakttagelser som redovisas i rapporten ska inte läsas som ett försök att beskriva det övergripande tillståndet i vården och omsorgen utan ska snarare ses som ett bidrag till den totala lägesbilden.

Ämne