Psykiatrisk specialistsjukvård

Tillsynens viktigaste iakttagelser 2018

  • Utebliven helhetssyn kan leda till att personer som har två eller flera sjukdomstillstånd samtidigt får sämre vård och behandling.
  • Barn och unga riskerar att få sämre vård och behandling när samordningen inte fungerar.
  • Det finns brister i rättssäkerheten för personer som utsätts för tvångsåtgärder. 

 

 

Vad har IVO sett 2018?

IVO:s bidrag till bilden av svensk vård och omsorg grundar sig på ett stort antal tillsynsinsatser inom vård- och omsorgsområdet, information från vår tillståndsprövning, enskilda klagomål inom hälso- och sjukvården, anmälningar inom socialtjänsten, lex Maria och lex Sarah-anmälningar, samt ett stort antal samtal från såväl privatpersoner som yrkesverksamma.

IVO ska den 1 mars varje år lämna en rapport till regeringen som innehåller en sammanfattande analys av de viktigaste iakttagelserna från IVO:s verksamhet under det gångna verksamhetsåret.