Psykiatrisk specialistsjukvård

Tillsynens viktigaste iakttagelser 2017

Tillgången till vård för barn och unga med psykisk ohälsa är otillräcklig. Exempelvis kan barn och unga få vänta orimligt länge på en neuropsykiatrisk utredning.

 
Det finns problem med övergångarna mellan BUP och vuxenpsykiatrin. Patienten kan få vänta alldeles för länge på fortsatt behandling och uppföljning.

Patienters och närståendes möjlighet till delaktighet vid vårdplanering brister. Vårdplaner är ibland otydliga eller saknas helt.

Användning
av tvångsåtgärder strider ibland mot aktuell rättstillämpning. Det händer att en patient spänns fast i mer än fyra timmar, utan personlig undersökning av beslutande läkare.

 

 

Vad har IVO sett 2017?

IVO:s bidrag till bilden av svensk vård och omsorg grundar sig på ett stort antal tillsynsinsatser inom vård- och omsorgsområdet, information från vår tillståndsprövning, enskilda klagomål inom hälso- och sjukvården, anmälningar inom socialtjänsten, lex Maria och lex Sarah-anmälningar, samt ett stort antal samtal från såväl privatpersoner som yrkesverksamma.

IVO ska den 1 mars varje år lämna en rapport till regeringen som innehåller en sammanfattande analys av de viktigaste iakttagelserna från IVO:s verksamhet under det gångna verksamhetsåret.