Somatisk specialistsjukvård

Tillsynens viktigaste iakttagelser 2017

Långa vårdköer till specialistmottagningar, som inom ögonsjukvården, medför risker för patienten. Ett fördröj­t omhändertagande kan skapa oro, men även en försämrad sjuk­doms­utveckling och ökad risk för vård­skador.


Flera problem ligger bakom fördröjda diagnoser av allvarlig karaktär, som av cancersjukdomar, kranskärlssjukdomar, stroke och allvarliga infektioner. Problemen avser exempelvis brister i administrativ hantering, bristande kompetens hos vårdpersonalen och kommunikationen mellan dem.

Samverkan brister i samband med utskrivningar från slutenvården. Det drabbar framför allt de mest sjuka personerna. 

 


Vad har IVO sett 2017?

IVO:s bidrag till bilden av svensk vård och omsorg grundar sig på ett stort antal tillsynsinsatser inom vård- och omsorgsområdet, information från vår tillståndsprövning, enskilda klagomål inom hälso- och sjukvården, anmälningar inom socialtjänsten, lex Maria och lex Sarah-anmälningar, samt ett stort antal samtal från såväl privatpersoner som yrkesverksamma.

IVO ska den 1 mars varje år lämna en rapport till regeringen som innehåller en sammanfattande analys av de viktigaste iakttagelserna från IVO:s verksamhet under det gångna verksamhetsåret.