Somatisk specialistsjukvård

Tillsynens viktigaste iakttagelser 2018

  • Långa vårdköer till specialistmottagningar bidrar till fördröjd diagnosticering och behandling och försämrar prognosen för patienter med allvarliga sjukdomar.
  • Allvarliga händelser riskerar att drabba fler patienter när vårdgivarnas utredningar brister.
  • Brister i samverkan och kommunikation är vanliga orsaker till allvarliga händelser inom vården.

 


Vad har IVO sett 2018?

IVO:s bidrag till bilden av svensk vård och omsorg grundar sig på ett stort antal tillsynsinsatser inom vård- och omsorgsområdet, information från vår tillståndsprövning, enskilda klagomål inom hälso- och sjukvården, anmälningar inom socialtjänsten, lex Maria och lex Sarah-anmälningar, samt ett stort antal samtal från såväl privatpersoner som yrkesverksamma.

IVO ska den 1 mars varje år lämna en rapport till regeringen som innehåller en sammanfattande analys av de viktigaste iakttagelserna från IVO:s verksamhet under det gångna verksamhetsåret.