Somatisk specialistsjukvård

Tillsynens viktigaste iakttagelser 2016

 

  • Överbeläggningar och utlokalisering är en patientsäkerhetsrisk
  • Vården utgår inte från patientens samlade behov
  • Bristande bemanning och kompetens påverkar patientsäkerheten
  • Lärandet från patienters klagomål kan bli bättre


I framtiden kommer sjukvården behöva möta vårdbehovet hos en växande befolkning med ökad medellivslängd samt en växande grupp av patienter med komplexa och sammansatta behov. Det innebär utmaningar för vårdens kompetensförsörjning och ökade krav på samverkan34 – utmaningar och krav som IVO ser att vården står inför redan idag. Tillsynen visar att personalsituationen många gånger är ansträngd och i flera verksamheter råder underbemanning och brist på specialistkompetens. Vad gäller samverkan visar tidigare studier av Vårdanalys att patienter som har behov av flera insatser samtidigt ofta upplever att ingen i vården tar helhetsansvar då sjukvårdens organisation kännetecknas av ett stuprörstänk.35 Den bilden bekräftas i årets tillsyn. Gruppen mest sjuka äldre är särskilt beroende av att samverkan fungerar, men IVO kan se att det finns fler utsatta grupper, bland annat individer med cancerdiagnos eller somatisk samsjuklighet.

Tillsynen visar även att det finns betydande brister i hälso- och sjukvårdens förmåga att aktivt involvera patienten i sin egen vård.36 Vården bör således förbättra den information man ger till patienten för att göra det möjligt för den enskilde att ta välgrundade beslut om sin vård och hälsa.

 

2016 års Tillsynsrapport

IVO ska varje år lämna in en rapport till regeringen som innehåller en sammanfattande analys av det gångna verksamhetsårets arbete med tillsyn, tillståndsprövning och klagomål enligt PSL. Rapporten ska innehålla IVO:s viktigaste iakttagelser, de åtgärder som IVO har vidtagit med anledning av uppmärksammade brister och myndighetens slutsatser av tillsynen.

Rapporten är uppdelad efter ett antal verksamhetsområden inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Varje kapitel inleds med en kort beskrivning av verksamhetsområdet i syfte att sätta in tillsynsresultaten i ett sammanhang. Därefter redovisas årets viktigaste iakttagelser.

De iakttagelser som redovisas i rapporten ska inte läsas som ett försök att beskriva det övergripande tillståndet i vården och omsorgen utan ska snarare ses som ett bidrag till den totala lägesbilden.