Tandvård

Tillsynens viktigaste iakttagelser 2016

 

  • Brister i odontologisk kompetens leder till felaktiga behandlingar
  • Missade diagnoser på grund av bristande undersökning och underlag
  • Det finns vårdgivare som överutnyttjar det statliga tandvårdsstödet
  • Det förekommer fortfarande omotiverade antibiotikaordinationerÖverlag får patienterna en god och säker tandvård, men likt övrig hälso- och sjukvård ser IVO att tandvården har vissa utmaningar. De utmaningar som myndigheten har identifierat handlar främst om att det finns en grupp tandläkare som systematiskt felbehandlar patienter, att kompetensen ibland är för låg samt att det finns en grupp tandläkare som överutnyttjar det statliga tandvårdsstödet. Det är ofta bara en person involverad i patientens vård vilket ökar riskerna, bland annat för felaktig diagnos och behandling. När vården enbart utförs av en person ökar risken att ingen annan läser eller granskar patientens journal och försäkrar sig om att behandlaren faktiskt följer upp patientens besvär eller förvissar sig om att rätt behandling görs på rätt sätt.

Den 1 juli 2008 infördes det statliga tandvårdsstödet för vuxna. Flera statliga myndigheter bidrar på olika sätt till att tandvårdsstödet ska fungera, bland annat genom att betala ut ersättning till vårdgivare för den ersättningsberättigande tandvård som utförs. 55 IVO ser att det förekommer att vårdgivare överutnyttjar det statliga tandvårdsstödet och samtidigt utför patientosäker vård.

 

2016 års Tillsynsrapport

IVO ska varje år lämna in en rapport till regeringen som innehåller en sammanfattande analys av det gångna verksamhetsårets arbete med tillsyn, tillståndsprövning och klagomål enligt PSL. Rapporten ska innehålla IVO:s viktigaste iakttagelser, de åtgärder som IVO har vidtagit med anledning av uppmärksammade brister och myndighetens slutsatser av tillsynen.

Rapporten är uppdelad efter ett antal verksamhetsområden inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Varje kapitel inleds med en kort beskrivning av verksamhetsområdet i syfte att sätta in tillsynsresultaten i ett sammanhang. Därefter redovisas årets viktigaste iakttagelser.

De iakttagelser som redovisas i rapporten ska inte läsas som ett försök att beskriva det övergripande tillståndet i vården och omsorgen utan ska snarare ses som ett bidrag till den totala lägesbilden.

Ämne