Finns det undantagsbestämmelser från de ordinarie kraven på en verksamhet?

De krav som gäller för en verksamhet normalt sett gäller även vid en kris. För att kunna svara upp mot lagstiftningens krav måste verksamheter inom socialtjänst och hälso- och sjukvård därför planera för att kunna hantera allvarliga händelser.

Kommunens ansvar för krisberedskap och krishantering inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård utgår från den ordinarie verksamhetens krav på säkerhet och uthållighet, och från verksamhetens planering för att kunna hantera tillkommande uppgifter.