Kan HVB-hemmet ha som rutin att ett barn som är placerat enligt socialtjänstlagen och som smittats flyttas hem för att vårdas av sin vårdnadshavare?

En placering enligt socialtjänstlagen är frivillig. Om ett barn insjuknar bör verksamheten samråda med socialtjänsten och med vårdnadshavare om vad som är en lämplig lösning. Kontakt kan också behöva tas med hälso- och sjukvården och med regionens smittskyddsläkare. Barnets bästa ska särskilt beaktas i bedömningen. 

I Socialstyrelsens meddelandeblad finns mer information om kommunens yttersta ansvar.