Kan korttidsplatser vid äldreboenden användas utanför befintliga tillstånd, för färdigbehandlade patienter, i syfte att avhjälpa akut brist på vårdplatser inom hälso- och sjukvården?

IVO har fått frågor om korttidsplatser vid äldreboenden kan användas utanför befintliga tillstånd, för färdigbehandlade patienter, i syfte att avhjälpa akut brist på vårdplatser inom hälso- och sjukvården.

IVO har inte formell möjlighet att bevilja dispens från gällande krav på tillstånd. Däremot har myndigheten förståelse för den prövning vård och omsorg nu genomgår och att olika aktörer kan behöva vidta extraordinära åtgärder för att tillgängliggöra nödvändiga vårdplatser. Vid kommande tillsyn och tillståndsprövning kommer IVO att beakta det gällande läget vid bedömning av de åtgärder som aktörer inom vård och omsorg vidtar under den närmaste tiden.

I sammanhanget vill IVO framhålla vikten av att nödvändiga riskbedömningar görs och att eventuella avsteg från gällande regelverk dokumenteras. IVO förutsätter också att vård- och omsorgsgivare gör kontinuerliga ställningstaganden av vilka åtgärder som anses nödvändiga.

Denna information kan komma att uppdateras.