Verksamheter som berörs av frekvenstillsynen

  • stödboende
  • hem för vård eller boende (HVB)
  • särskilda ungdomshem i regi av Statens institutionsstyrelse (SiS)
  • bostäder med särskild service för barn och unga enligt 9 § 8 LSS

HVB och LSS-verksamhet kan bedrivas i kommunal eller privat regi alternativt som entreprenad.

 

Frekvenstillsynen vid boenden för barn och unga ska omfatta regelbundna inspektioner.  IVO ska göra inspektioner minst en gång om året. IVO ska i anslutning till en inspektion samtala med de barn och unga som samtycker till det. IVO har särskilt fokus på barnens och de ungas trygghet och säkerhet. Varje år beslutar IVO om ett nationellt tema för inspektionerna. Därutöver görs uppföljning av tidigare brister i verksamheterna och det kan även förekomma regionala teman.