Dina rättigheter

IVO är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar. IVO behandlar personuppgifter för olika ändamål, beroende på i vilken del av verksamheten som behandlingen görs. Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som IVO behandlar och som rör dig genom att begära ett så kallat registerutdrag. Du kan läsa mer om hur du går tillväga under fliken ”Begära registerutdrag”.

 

Du har också rätt att:

  • begära rättelse,
  • invända mot behandlingen,
  • begära begränsning av behandlingen,
  • begära radering av uppgifter eller
  • lämna klagomål till Datainspektionen.

Begära rättelse

Du kan begära att IVO ska rätta felaktiga uppgifter eller komplettera ofullständiga uppgifter. I vissa fall måste IVO dock behålla den tidigare uppgiften eftersom vi inte får ändra i allmänna handlingar.

 

 

Invända mot behandlingen

När IVO behandlar dina personuppgifter inom ramen för vår myndighetsutövning eller för att utföra andra arbetsuppgifter av allmänt intresse har du rätt att invända mot vår behandling. Det innebär att IVO måste upphöra med vår behandling om vi inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl för oss att fortsätta att behandla uppgifterna.

 

Begära begränsning av behandling

I vissa fall, till exempel om du har invänt mot behandlingen, har du möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Genom att begära en begränsning har du, i vart fall under en viss tid, möjlighet att stoppa oss från att använda uppgifterna annat än för att exempelvis försvara rättsliga anspråk. Du kan även hindra myndigheten från att radera uppgifterna, till exempel om du behöver uppgifterna för att kräva skadestånd.

 

Begära radering av uppgifter

Du kan också få dina personuppgifter raderade i vissa fall. Rätten till radering gäller dock inte för uppgifter som finns i allmänna handlingar om behandlingen är nödvändig för arkivändamål och radering skulle försvåra eller omöjliggöra arkivering.

 

Lämna klagomål till Datainspektionen

Om du är missnöjd med hur IVO behandlar dina personuppgifter kan du klaga till Datainspektionen. Datainspektionen är tillsynsmyndighet för att bestämmelserna i GDPR följs.

 

Du kan läsa mer om Datainspektionen här.