Att rätta till brister

För verksamheter som i dag bedriver verksamhet för de insatserna som idag inte är tillståndspliktig och för avslag på sin tillståndsansökan, får de möjlighet till att kunna göra rättelse/förbättring? 

Nej. Om man får avslag på sin ansökan, har man möjlighet att överklaga IVO:s beslut och få det prövat av förvaltningsrätten. Handlar det om omständigheter som man behöver komma tillrätta med, får man ansöka på nytt när man har rättat till det. 

 

Om IVO bedömer att lämplighet eller insikt saknas, får man en tid på sig att ordna till brister, eller mister man tillståndet att driva vidare från en dag till en annan?

Innan ett tillstånd återkallas har man i normala fall fått möjlighet att rätta till de brister som IVO sett i tillsynen. Om det handlar om olämplighet eller allvarliga brister kan vi återkalla tillståndet, utan att man fått tid på sig att rätta till bristerna.

 

Svar båda ovanstående frågorna: Om man får avslag på en ansökan som rör en pågående verksamhet, eller om ett tillstånd återkallas så ska man avveckla sin verksamhet (såvida man inte har överklagat och beslutet prövas av förvaltningsrätten). Det är viktigt att verksamheten avvecklas utan att äventyra insatsen för de eventuella brukare som finns i verksamheten. Exempelvis kan man behöva ha en dialog med den eller de kommuner som ansvarar för insatserna, så att avvecklingen kan ske på ett bra sätt.