Avgifter, ansökningar och befintliga tillstånd

Får de privata och kommunala utförarna samma avgift för tillståndet?

Kommunala bolag behöver ansöka om tillstånd precis som privata verksamheter, och betalar då samma avgift. Om verksamheten bedrivs i kommunens egen regi gäller den kostnadsfria anmälningsplikten.

 

Om en verksamhet bedriver till exempel både LSS och hemtjänst, är det två ansökningar och två avgifter då?

Ja, det är inte möjligt att i en ansökan ansöka om att bedriva en LSS-verksamhet och en SoL-verksamhet, då tillstånden grundar sig på olika lagstiftning och omfattar olika typer av insatser.


Om hemtjänst, ledsagning och avlösning ingår i samma utredning och beslut - ska utföraren verkligen då betala 90 000kr?

Om ledsagning och avlösning är en del av hemtjänstbeslutet, så är det fråga om insatser enligt socialtjänstlagen- alltså inte sådana insatser enligt LSS som från 1 januari blir tillståndspliktiga. Utföraren bedriver då hemtjänst och behöver bara söka ett hemtjänsttillstånd.

 

Menar ni att det är 30 000 kr för hemtjänst och 30 000 kr för ledsagning och så vidare? Eller är det för hela verksamheten oavsett hur många tillstånd man behöver?

Varje ansökan kostar 30 000 kronor och resulterar i lika många beslut. En ansökan kan leda till ett tillstånd, eller till ett avslag (eller avvisning). Oavsett vilket beslut som ansökan leder till, kostar det 30 000 kronor per ansökan. Det beror på att det är handläggningen som kostar, inte själva tillståndet. 

 

Ledsagning och avlösning inom LSS kan vara ett tillstånd eller två? De är ofta sammankopplade.

Ja, att ansöka om avlösarservice innebär att man gör en ansökan, som sen kan generera ett tillstånd, likaså ledsagarservice och verksamhet som tillhandahåller kontaktperson.

 

Om man bedriver verksamhet och fått tillstånd, sen köper upp ett till företag. Måste man betala igen då?

Om verksamheten övergår i en annan juridisk person måste den nya juridiska personen ansöka om tillstånd och får inte starta förrän den har fått tillstånd. om verksamheten och den juridiska personen säljs i sin helhet, det vill säga att den juridiska personen överlåts på någon ny ägare, behövs inget nytt tillstånd. Däremot blir man från och med den 1 januari skyldig att anmäla en sådan ändring till IVO, eftersom man då gör en ändring i kretsen för ägar- och ledningsprvning. En särskild blankett kommer att finnas för sådana anmälningar. 

 

Här kan du läsa mer om detta:

https://www.ivo.se/tillstand-och-register/fragor-och-svar/jag-har-tillstand-krav-andringar-och-avveckling/#qa

 

I en koncern måste varje bolag (som har eget organisationsnummer) göra en ansökan eller räcker det att moderbolaget gör det?
Det är den juridiska person som ska bedriva verksamheten som behöver ansöka, och beviljas, tillstånd för att kunna bedriva verksamhet. Enkelt uttryckt kan man säga att en ansökan kan leda till ett tillstånd, vilket innebär att ett företag kan ha flera tillstånd för olika verksamheter. Ett moderbolag kan alltså inte ansöka om tillstånd för att ett dotterbolag ska få bedriva en verksamhet.

Om jag har gjort en ansökan och inte fått tillstånd - kan jag då göra en ny ansökan för samma företag direkt IVO:s beslut vinner laga kraft?
Om du får avslag på en ansökan kan du överklaga och invänta beslut i nästa instans. Eller så kan du ansöka om tillstånd på nytt. Det finns inga hinder mot att ansöka flera gånger. Men IVO kan inte pröva en ansökan samtidigt som samma fråga hanteras av till exempel förvaltningsrätten. Av det skälet kan du inte både överklaga och skicka in en ny ansökan samtidigt.

Vad kommer att gälla angående avgift och förlängning av ett entreprenadavtal?
Förlängning av entreprenadavtal kommer inte att kosta någon avgift.

Om ett företag har ett interimistiskt tillstånd från Förvaltningsrätten om att bedriva stödboende men domen inte har vunnit laga kraft då IVO överklagat beslutet till Kammarrätten, omfattas företaget då av den nya ansökningsavgiften om  beslutet döms till företagets fördel under 2019?
Nej, om ansökan skickades in före den 1 januari 2019 och det är den som sedan leder till ett tillstånd, så medför det ingen avgift.

Vid byte av lokal för administrativ personal inom LSS som redan har ett tillstånd, behöver man anmäla det till IVO?
Handlar det om en lokal som tillståndet är knutet till så behöver man ansöka om ändring av tillstånd för att byta. Om det är en lokal som inte är en del av tillståndet, så behöver man inte anmäla eller ansöka.

Nu har servicehus inte varit tillståndspliktiga enligt de beslut som kommit från IVO. Kommer även de framöver vara tillståndspliktiga?
Det beror på. Om det handlar om biståndsbedömda bostäder för äldre så kan det falla in under definitionen Biståndsbedömt trygghetsboende, som blir tillståndspliktigt senare under 2019.

Om man behöver förändra verksamhet från HVB till stöd för ensamkommande snarast, och ansöker om förändring i tillstånd för detta. Behöver man avvakta IVO:s beslut eller kan placering göras i avvaktan på besked?  
Man får inte påbörja sin verksamhet förrän man har fått tillstånd för det, så svaret är att man i det fall du beskriver behöver avvakta IVO:s beslut.

Varför förläggs de nya avgifterna endast på privata utförare och inte utförare i kommunal regi? Konkurrensmässighet.
Tillståndsplikten gäller bara privata verksamheter, kommunala verksamheter är inte tillståndspliktiga och behöver därför inte betala avgift för att få en ansökan prövad.

Kan ett bolag som tidigare haft tillstånd bli av med ett tillstånd om de inte uppfyller de nya kraven och reglerna?
Ja.


Ett företag som bedriver personlig assistans och redan har LSS-tillstånd från IVO, behöver det förnya tillståndet utifrån nya regler?
 Nej - den som idag har ett tillstånd från IVO behöver inte förnya det. Däremot behöver man vara medveten om att det gäller nya regler för att få behålla sitt tillstånd. Läs mer om just detta på vår webbplats: https://www.ivo.se/tillstand-och-register/nya-tillstandsplikter-2019/jag-har-redan-tillstand-och-berors-av-nya-krav/

Om vi skrivit på avtal med kommunen före nyår men inte fått någon vårdtagare före 1 januari 2019 vad gäller då? Måste vi invänta IVO:s prövning innan fortsatt arbete?

Om du har ett avtal med kommunen som träder i kraft före nyår så betraktas din verksamhet som pågående, även om du ännu inte har några kunder. Därmed omfattas du av övergångsbestämmelser och får bedriva verksamheten i väntan på IVO:s beslut (förutsatt att du ansökt i tid).