Bedömningar av...

Kompetensen i företaget

Kunskap om arbetsrätt och ekonomi. Visst tittar IVO även på att den som driver verksamheten också har kunskap om LSS respektive socialtjänstlagen?

Ja.

 

Är kraven minst socionom alternativt adekvat utbildning?

Nej det finns inga sådana krav på ägare och ledning enligt de regler som träder i kraft den 1 januari 2019. Observera att det för vissa verksamheter finns krav på särskild kompetens hos föreståndaren. Men svaret gäller alltså kraven på företaget som söker eller innehar ett tillstånd.

 

Samlat kompetenskrav på ledningen, vad innebär det? Är det några kurser de ska ha fullgjort?

Det finns inga specifika utbildningskrav. Insikten kan man ha fått genom utbildning, erfarenhet eller på annat sätt.

 

Om det är flera ägare i aktiebolaget, behöver alla ha insikt i ekonomi eller räcker det att en eller två har det?

Ledningen ska sammantaget ha den insikt som behövs. Varje person behöver alltså inte uppfylla kraven på insikt för sig.

Insikt

Hur tänker ni er att suppleanter och ledamöter i ett brukarkooperativ ska uppfylla era krav på "insikt och lämplighet"? Hur ska ni undersöka det? Kommer det att kosta 21000kr att anmäla nya styrelsemedlemmar/suppleanter i kooperativ?

Insikten ska finnas sammantaget bland dem som har bestämmande inflytande, i fallet med ett brukarkooperativ är det alltså styrelsen. Man kan skaffa sig insikt genom utbildning, erfarenhet eller på annat sätt, och får möjlighet att beskriva hur man har skaffat sig insikt i ansökningsblanketten, men en intervju kan också bli aktuellt. Vid tillsyn kan vi bedöma insikt genom hur man bedriver verksamheten, eller efter dialog med verksamheten. Det kostar inget att anmäla ändringar i styrelsen.

Det blir oerhört inkonsekvent att ni kräver insikt och lämplighet hos ledningen men inte prövar nya personer i ledningen? 

Vid tillståndsprövningen, när vi bedömer förutsättningar för att bevilja ett nytt tillstånd, bedömer vi alltid insikt och lämplighet. När företaget väl har ett tillstånd kan vi fortlöpande granska samma sak. Ett tillfälle då det kan bli aktuellt för IVO att göra en ny bedömning av insikt, är då företaget byter styrelse/ägare. Dock arbetar vi riskbaserat och kommer inte att göra nya bedömningar vid varenda förändring i styrelsen hos varenda tillståndshavare. 

Varför passar man inte på att förtydliga "insikt" med adekvat utbildning för att ha en grundkompetens? / Vad betyder god insikt i arbetsmiljö och arbetsrätt i styrelse och ledning?

Lagstiftaren menar att insikt kan förvärvas genom utbildning, erfarenhet eller på annat sätt. Vi kommer efterhand att kunna förtydliga vad som kännetecknar insikt vid bedömningen inför ett tillstånd eller vid tillsynen av en pågående verksamhet.

 

Lämplighet

Att vara laglig, vad innebär det, vilka brott kan vara ok? Eller är man dömd för vad som helst så är man ej lämplig?

I lämplighetsprövningen tar vi bland annat in utdrag från polisen, som visar vissa domar en viss tid tillbaka i tiden. Gränsen för att vara lämplig går inte vid en specifik dom eller ett specifikt brott, utan vi bedömer lämpligheten sammanvägt utifrån eventuella brott, när de begicks, vilken roll personen har i företaget och så vidare.

 

Om man har varit sen så man fått straffavgift på skatter vid ett tillfälle är det något som kommer att leda till ett negativt beslut?

Vi gör sammanvägda bedömningar som innebär att enstaka förseelser i normala fall inte leder till avslag eller återkallelse av tillstånd.

 

I viss information står det att ledning/ägare och/eller VD prövas för lämplighet. Om VD har tillräcklig kunskap men delar av ledning inte har det, går det ändå att få tillstånd eller måste man sätta in mer kompetens i ledningen? 

När det gäller lämplighet, det vill säga regelefterlevnad, skötsamhet osv, så ska alla i ledningen vara lämpliga.

Om någon i bolagets (AB) styrelsen har privata betalningsanmärkningar, kan det påverka IVO:s beslut att avslå ansökan att bedriva hemtjänst ?

Betalningsanmärkningar är en omständighet som vi kan lägga vikt vid i lämplighetsprövningen. Vi gör dock sammanvägda bedömningar och enstaka anmärkningar leder i normala fall inte till avslag.

Vad ingår i vandelsprövningen? Gäller det även ens familjmedlemmar som ingår i prövningen?

Familjemedlemmar kan ingå, om de har ett bestämmande inflytande över verksamheten. Det får vi i så fall bedöma i varje enskilt fall.

Bestämmande inflytande

Hur definieras bestämmande inflytande i företaget?

VD, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (AB), styrelseledamöter/suppleanter i föreningar samt bolagsmän (HB/KB) har bestämmande inflytande enligt lagens mening. I enskilda firmor är det innehavaren som prövas. När det gäller ägare tittar vi på hur stort inflytande personen har utifrån ägarandel, där finns inga absoluta gränser. Det kan också finnas andra personer som har bestämmande inflytande utan att ha en formell ställning i företaget, det behöver vi bedöma i varje enskilt fall.

 

I vissa företag kan det finnas styrelsesuppleanter som är passiva men med en VD som ägare och firmatecknare, tar man i beaktning till att suppleanten är passiv i sin roll (dvs. har ej direkt inflytande)?

I de nya regler som införs tydliggörs att suppleanter anses ha ett bestämmande inflytande.

 

Ägare och ledning 

På vilket sätt kollar ni upp ägarna på företaget? Och vilken kompetens måste de ha?

På vår webbplats har vi samlat information om hur man som sökande företag kan förbereda sig:

https://www.ivo.se/tillstand-och-register/nya-tillstandsplikter-2019/sa-har-kan-du-forbereda-dig-for-att-ansoka-fran-1-januari/

Den nya lagstiftning som träder i kraft vid årsskiftet innebär nya krav på ett bolags ägare och ledning. Det innebär bl.a. att IVO kommer att begära in uppgift/underlag (t.ex. utbildnings- och arbetsintyg) om vilken insikt som finns hos de personer som företräder bolaget. Lagstiftningen innebär vidare att den som ansöker om tillstånd ska visa att det finns ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten. Det innebär att du bör vara beredd att komma in med handlingar som visar de ekonomiska förhållandena i bolaget och hur ni avser att finansiera verksamheten. 

 

Om man är assistansanordnare enligt LSS, måste man anmäla vilka som sitter i ledningen fr 1 januari 2019?

Om man gör ändringar efter den 1 januari så ska man anmäla det till IVO. Annars behöver man inte anmäla.

 

När ska man anmäla förändring av styrelse, ska anmälan ske innan förändring eller går det bra efter förändringen?

Denna anmälan ska ske senast en månad efter förändringen, men kan också göras i förväg.

 

Gäller personlig assistansanordnare: Måste man anmäla den befintliga styrelsen efter 2019-01 om det inte skett någon förändring?

Nej. Däremot behöver verksamheten redan idag ha tillstånd. Kommande ändringar ska anmälas när de inträffar, senast en månad efter förändringen.

 

Om företaget har för avsikt att rekrytera ny VD under våren och företaget skickar in en ansökan 1 januari kommer det att kosta en ytterligare avgift med anledning av förändring av styrelse?

Det kostar inget att komplettera en pågående ansökan, men däremot kan ansökan komma att avslås eller avvisas om det inte är möjligt att bedöma lämpligheten hos företaget. Och för att kunna bedöma lämpligheten behöver man lämna in uppgifter om exempelvis VD.

Om företaget beviljas tillstånd kostar det inget att anmäla en förändring av styrelse.

 

Räknas en verksamhetschef som har direkt inflytande över verksamheten och avgörande roll, men som inte sitter i företagets styrelse, som del av ledningen?

En verksamhetschef som ”bara” är anställd (inte firmatecknare, inte styrelseledamot, inte ägare till exempel), räknas inte till ägar- och ledningskretsen, om det inte finns några särskilda omständigheter som talar för det. En sådan sak behöver vi bedöma i varje enskilt fall.

 

Om man anmäler att man har ny styrelse fr 1 jan kostar det något?

Nej. Anmälningar om förändringar i styrelsen kommer inte att kosta något efter den 1 januari, såvida det inte någon gång i framtiden kommer nya regler om just det. 

 

Har ni nya rutiner för att kontrollera ledningen med tanke på mängden personer som ni kommer att behöva kontrollera varje år i samband med årsmöten?

Vi bedriver vår tillsyn riskbaserat vilket innebär att vi inte fortlöpande kommer att lämplighetspröva alla tillståndshavare. Utifrån olika faktorer som klagomål, ledningsbyten, eller andra uppgifter, kan vi välja att inleda en tillsyn. Skillnaden med den reglering som kommer till årsskiftet, är att tillståndsinnehavarna blir skyldiga att anmäla ändringar i ledningen till IVO, samt att vi har möjlighet att lämplighetspröva även aktörer som bedriver verksamhet enligt SoL (tidigare gällde denna möjlighet endast LSS).

 

Brukarstyrda kooperativ – ska även dessa styrelsemedlemmar anmälas om de ändras vid årsmöten? 

Ja. Vi granskar styrelsen och firmatecknare vid tillståndsprövningen och tillsynen, och ändringar i styrelsen ska anmälas till IVO.

 

En fråga om förtydligande av "ledningen" av företaget som kommer att granskas. Med det menar ni VD och styrelse, eller inkluderas fler personer?

Ja, även styrelsesuppleanter kommer att granskas, liksom ägare ifall de har ett bestämmande inflytande. 

 

Föreståndare/verksamhetschef/-ansvarig

Vilka kompetenskrav kommer att ställas på verksamhetschef för hemtjänstverksamhet och vad händer om man är verksamhetschef och godkänd av kommunen men inte uppfyller era krav?

För hemtjänst, liksom de tillkommande tillståndsplikterna för de tre LSS-verksamheterna, kommer IVO inte att ställa krav på föreståndarens (enhetschefens/verksamhetschefens) kompetens. Däremot kommer IVO att granska den sammantagna kompetens som finns i ledningen för företaget. Det är upp till kommunen att själv ställa krav för sina inköp och upphandlingar. Ett tillstånd från IVO betyder alltså inte per automatik att företaget också lever upp till kraven i en specifik kommun. 


Vilka akademiska krav har IVO på verksamhetsansvarig gällande Hemtjänst och LSS?

Inga. Verksamheter ska vara bemannade på ett sätt som gör att de kan bedrivas med god kvalitet och på ett säkert sätt, och där är chefens kompetens viktig. Kompetens och bemanning är områden som vi kan följa upp i tillsynen av en verksamhet. Vid tillståndsprövningen kommer IVO dock inte att pröva kompetensen hos verksamhetsansvarig eller föreståndare i de fyra verksamhetstyper som från och med den 1 januari 2019 blir tillståndspliktiga. Däremot kommer vi att pröva den sammantagna kompetensen hos ägare och ledning.

 

Om ett företag inte har en föreståndare med högskoleutbildning utan undersköterskor som startat företag. Kommer de kunna bli godkända? 

Det beror på vilken typ av verksamhet det gäller. IVO prövar inte föreståndarens kompetens i de fyra verksamhetstyper som blir tillståndspliktiga från den 1 januari 2019 (hemtjänst, ledsagarservice, biträde av kontaktperson och avlösarservice i hemmet). Däremot måste företagets ledning ha insikt i bland annat arbetsrätt och andra regler som gäller för verksamheten. På vår webbplats kan du under respektive verksamhetstyp läsa vilka formella krav som finns för just föreståndarens kompetens:

https://www.ivo.se/tillstand-och-register/sol-tillstand/

 

Behöver utförare informera IVO om byte av chef så som äldreboenden behöver? Ett s k registerutdrag eller behövs det inte?

Byte av föreståndare ska man anmäla till IVO. I de fall det inte finns regler kring föreståndarens kompetens, och IVO därför inte bedömer den vid tillståndsprövningen, kommer en sådan anmälan inte att kosta pengar. Till skillnad från ett byte av föreståndare i ett äldreboende, där vi gör en prövning av personens kompetens. 

 

Vad gäller tillståndsplikten i LSS har IVO hittills bedömt att verksamhetsansvarig i verksamhet som bedrev personlig assistans ingick i personkretsen i 23 § LSS. Inget har ändrats i lagstiftningen i det avseendet. Lagstiftaren har i förarbetena till den nya lagstiftningen dock klargjort att motsvarande personer inte skulle ha omfattats av prövningen. Hur ser IVO på den saken idag när många sökande av IVO nekats tillstånd och till och med fått tillstånd återkallat med hänvisning till verksamhetsansvarigs kompetens och/eller vandel? 

Det stämmer att lagstiftaren har förtydligat vilka som ingår i kretsen för lämplighetsprövning. Det finns tidigare praxis som säger annorlunda men det här är ett område som innebär ändrade ställningstaganden för de ärenden som är aktuella för prövning efter årsskiftet. 

 

Varför använder ni ordet föreståndare? Det är inget namn som används? Vi använder den som ansvarar för verksamheten.

Vi använder det begrepp som står i de lagar och förordningar som styr tillståndsplikten och tillsynen. Visst är det lite ålderdomligt.

 

Ekonomiska förutsättningar

Det står inte hur ni bedömer ekonomin någonstans, kan ni tydliggöra det lite?
Ekonomiska förutsättningar innebär kortfattat att företaget ska kunna bära sina kostnader och inte riskera att behöva stänga verksamheten. Rent praktiskt bedömer vi de ekonomiska förutsättningar i förhållande till den specifika verksamheten- det kan ju se väldigt olika ut mellan olika verksamhetstyper.

 

När det gäller vissa svängar i ekonomin, hur ska assistansverksamheter kunna hantera situationer där Försäkringskassan anger resursbrist i hanteringen och därför inte utbetalar assistansersättning?
Den frågan är förstås väldigt svår att svara på. Men tanken med den nya lagstiftningen är att företag som har tillstånd ska klara tillfälliga nedgångar utan att riskera verksamheten för de personer som behöver insatser. 

Vilka dokument ska bifogas ansökan gällande prövningen av ledarkretsen (dem med bestämmande inflytande)?
Underlag som styrker att de har insikt inom de regler som gäller för verksamheten, inom arbetsrätt och inom ekonomi. Samt en rad bolagsformalia (registreringsbevis, stämmoprotokoll, årsredovisningar och så vidare beroende på vilken organisationsform man bedriver verksamheten i).


Kommer det att finnas krav på minimikapital för att anses ha ekonomiska förutsättningar?
Vi kommer att kunna titta på betalningsförmåga på kort och lång sikt. Kassalikviditet och soliditet är områden vi kan granska, men vi kan även beakta bankgarantier eller budgetprognoser i vissa fall. Hur de ekonomiska förutsättningarna behöver se ut beror på vilken typ av verksamhet det rör sig om.

 

Övrigt om ägar- och ledningsprövningen

Hur förhåller sig kraven på nya kriterierna gällande ägare i förhållande till kraven för verksamhetsansvariga inom ex. personlig assistans?
Ägare och ledning ska sammantaget ha den insikt som behövs för att driva verksamheten. De ska också vara lämpliga. Verksamheten ska också ha ekonomiska förutsättningar för att kunna bedrivas. Verksamhetsansvarig ingår inte i den krets som ägar- och ledningsprövas, det har den nya lagstiftningen förtydligat. För verksamhetsansvarig finns inga särskilda krav på kompetens eller lämplighet och IVO kommer därför inte att bedöma verksamhetsansvarigs kompetens vid tillståndsprövningen.

Kan en ägare/VD delegera ner övergripande ansvar på verksamhetschefen?
Ansvar kan inte delegeras, däremot arbetsuppgifter. Är det så att en verksamhetschef i verkligheten har ett bestämmande inflytande över en verksamhet, kommer den chefen också att kunna ingå i den krets som ägar- och ledningsprövas (och personens kunskaper kan alltså vägas in i bedömningen av insikten i företaget).

Hur ser IVO på ledningskretsen i en stiftelse, vilka kommer att prövas förutom styrelsen?
I en stiftelse är det bara styrelsen som ingår i ledningen (samt extern firmatecknare om sådan finns).

Om verksamhetsansvarig har ansetts lämplig enligt prövning av verksamhetsansvarig för LSS/assistans, anses denna även lämplig enligt nya reglerna för ägare etc? Är kraven ungefär densamma för dessa båda prövningar/krav?
De nya reglerna liknar de som gällt i LSS hittills. En skillnad är att den nya regleringen förtydligar att verksamhetsansvarig inte ingår i ägar- och ledningskretsen (om inte något särskilt talar för det). Om IVO tidigare har bedömt att verksamhetsansvarig ingår och att företaget har fått ett tillstånd, så ligger förstås den prövningen kvar om det inte finns skäl att göra en ny bedömning (misskötsamhet, missförhållanden och så vidare).

Om säpo har utrett någon i styrelsen kan det vara ett hinder för att få tillstånd? Även om säpo inte hittat något.
IVO bedömer lämplighet utifrån bland annat uppgifter i polisens belastningsregister. Vi har däremot inte tillgång till något misstankeregister eller liknande.