Om ändringar och avgifter

Vad är det som faller under "ändring" och är avgiftsbelagt?

Kostar alla ändringar? Även adressändring?

Det korta svaret är att ändringar kostar om de innebär en prövning i sak, dvs. om en ändring som IVO behöver utreda och bedöma. En ändringsansökan behövs om företaget vill ändra någon av de delar som tillståndet är knutet till, som till exempel målgrupp eller inriktning på verksamheten. För de verksamheter som IVO prövar föreståndare eller lokaler för, till exempel HVB, LSS-boenden och särskild boendeform för äldre, måste företaget ansöka om att ändra också dessa delar. Det handlar då om att ändra själva tillståndet. 

 

Om det handlar om tillfälliga byten (mindre än sex månader) av föreståndare eller lokal behöver företaget bara anmäla det (länk). Så svaret beror alltså på om adressändringen handlar om tillfällig flytt, för till exempel reparation i de ordinarie lokalerna, eller om det är ett permanent byte av lokalerna. 

 

Andra exempel på ändringar som inte kostar är:

• Ändring av adressen till företagets säte

• Ändring i kretsen för ägar- och ledningsprövning (ägare, styrelse osv)

• Upphörande av tillstånd

• Byte av föreståndare i hemtjänstverksamhet eller verksamhetsansvarig i verksamhet som bedriver personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice eller biträde av kontaktperson.

 

Här hittar du en förteckning över vilka ändringar som företag ska anmäla (kostnadsfritt) och vilka ändringar som företagen behöver ansöka om.

 

Om verksamheten byter chef ska man skicka in och få ett registerutdrag på det och kostar den förändringen något? 

Det beror på vilken verksamhet eller befattning det gäller. För de nya verksamhetstyper som blir tillståndspliktiga den 1 januari 2019 prövar vi inte föreståndare eller verksamhetsansvarig. För de verksamheter där tillståndet är knutet till föreståndare för annan tillståndspliktig verksamhet enligt SoL eller LSS (till exempel HVB, LSS-boende eller ett äldreboende) innebär bytet att tillståndshavaren måste komma in med en ändringsansökan som kommer att kosta 21 000 kr från och med den 1 januari 2019. Du behöver inte skicka in ett registerutdrag men IVO kommer att bedöma den tilltänkta föreståndarens kompetens och lämplighet utifrån de föreskrifter som gäller för just den verksamheten.

 

Om jag har uppfattat det rätt så kostar det inget när en verksamhet byter verksamhetschef/ansvarig.

Nej det stämmer, vad gäller hemtjänstverksamheter och verksamheter som bedriver personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice eller biträde av kontaktperson. Namnet på föreståndaren eller verksamhetsansvariga ska dock anmälas till oss på denna blankett. 

 

Det står i er information att ändring ska ske när antalet brukare ändras, för oss som jobbar med LOV ändras dessa varje dag.  Ska vi skicka in en ansökan varje dag då?

Nej. Vi efterfrågar ett maximalt antal brukare, det vill säga högsta antalet brukare som verksamheten tänker sig kunna ta emot i verksamheten. Det handlar alltså inte om en dagsfärsk lägesbild. Om ni ändrar maxantal, ska ni anmäla det till IVO. En sådan anmälan är kostnadsfri. Orsaken till att IVO begär den här uppgiften är att socialtjänstförordningen kräver det.  

 

Gäller ändringar även enhetschefer inom hemtjänst?

Föreståndaren i hemtjänst är en del av tillståndet, så byter man föreståndare behöver man anmäla det till IVO. Det är kostnadsfritt eftersom ändringen inte föranleder någon bedömning från IVO:s sida. 

 

Om jag har ett företag just nu med tillstånd: behöver jag då söka den 1 jan till ett nytt eller endast om jag ändrar något?

Om du har ett tillstånd idag behöver du inte ansöka om det på nytt. Däremot behöver du precis som tidigare ansöka om sådana ändringar som innebär att vi gör en ny bedömning. Om du ska göra ändringar av delar som är kopplade till ditt tillstånd (till exempel målgrupp) kommer ansökningen att kosta 21 000 kr från och med den 1 januari 2019.