Om kommunernas ansvar och kontakt med IVO

Behöver underleverantör tillstånd, då vi tar in en av kommunen godkänd leverantör under semestermånaderna?

Ja, om denna leverantör bedriver en verksamhet som klassificeras som en tillståndspliktig verksamhet.


Kommer IVO begära in yttranden från kommuner som företagen är verksamma i innan företagen beviljas tillstånd? Kommunerna har ju ofta kännedom om oegentligheter osv. 

IVO kommer att kunna ta in uppgifter från kommunerna om hur verksamheter har bedrivits. Vi tittar just nu på hur vi ska utforma tillståndsprövningen, och hur kommunerna bäst ska kunna få information om vilka verksamheter som får avslag. Det ser lite olika ut beroende på vilken typ av verksamhet det gäller och hur avtal och placeringar görs.  


Hur vet en kommun om maxantalet personer hos en utförare av hemtjänst är uppnått utifrån tillståndet då utföraren är verksam i flera kommuner?

Det är en fråga som inte är helt löst än, men vi arbetar för att frågan om brukarantal (som är ett krav enligt förordning) ska kunna hanteras på bästa sätt för alla parter.


Hur arbetar IVO för att säkerställa att personer som är beviljade insatser inte hamnar mellan två utförare om tillstånd nekas utförare som i dag bedriver verksamhet? Kommer IVO att ha kontakt med kommunen som den enskilde bor i för att säkerställa att kommunen tillgodoser personens behov? 

Kommunen har ett ansvar för att de individer som har behov av vård eller omsorg får det. I detta ansvar ingår samordningsansvar. Om en kommun brister i sin samordning kan IVO granska hur kommunen lever upp till kraven. 


Kan en kommun avslå en utförare trots att den har fått ett tillstånd från IVO?

Reglerna för att få tillstånd är inte desamma som reglerna för att ingå i LOV eller vara upphandlade av en kommun. Av det skälet finns inte heller något automatiskt samband mellan tillstånd från IVO och avtal med kommun. Får ett företag avslag på sin tillståndsansökan, får företaget däremot inte bedriva verksamhet i någon kommun.

 

Kan utförare av hemtjänst bedriva hemtjänst i en kommun om IVO godkänt dem, fast kommunen har krav på att chef ska ha till exempel två års erfarenhet inom vård och en akademisk utbildning inom vård?

Detta är upp till kommunen att själv besluta. IVO prövar tillstånden utifrån de bestämmelser som gäller för tillstånd. Dessa är inte alltid desamma som kommunernas upphandlingskrav.

 

Vad händer om någon utförare inte blir godkänd vad händer då tidsmässigt för övertagande för kommunen. Hur fort behöver kommunen rusta sin verksamhet för övertagande? 

I sådana fall behöver verksamheten och kommunen föra en dialog om avveckling. Det finns inga särskilda regler för detta, utan det viktiga är att man avvecklar sin verksamhet på ett ordnat sätt och utifrån ett brukarperspektiv, så att inte den enskildes insats äventyras.

 

Hur kommer uppföljningar ske? Idag följer kommunerna upp företagen inom till exempel hemtjänst, samspelar IVO med kommunerna så man inte följer upp samma saker eller effektiviserar uppföljningarna?

Det finns många områden där IVO och kommunerna kan samarbeta om detta, liksom det finns områden där vi har olika uppdrag. Vi tittar på hur vi bäst kan samordna och samarbeta tillsynen med andra aktörer. 

 

Behöver kommunen kontrollera att privata bolag inom andra SoL-och LSS-verksamheter har giltiga tillstånd efter mars månad? 

Ja, det är viktigt att kommunen bara sluter avtal med verksamheter som har tillstånd (eller som har ansökt om tillstånd ifall det handlar om ny tillståndsplikt och verksamheten omfattas av övergångsbestämmelser).

 

Hur fungerar det om en kommun köper tjänst av en annan kommun? Behöver uppdragsgivaren se till att utförande kommunen har anmält sin verksamhet till IVO?

Den som bedriver verksamhet kan visa att den har anmält sin verksamhet, eller så kan den som köper tjänster kontrollera att anmälan finns.

 

Kommuner ska bara anmäla verksamheter i egen regi, men visst är det så att om en kommun skapar ett bolag som exempelvis ett AB så ska även de ansöka om tillstånd att bedriva verksamhet hos IVO.  

Ja - kommunala bolag behöver precis som andra bolag söka tillstånd och betala avgiften.

 

Hur får kommunen besked om det finns ett företag som får sitt tillstånd återkallat?

Det beror på vilken typ av verksamhet det rör sig om. Om det handlar om en verksamhet där kommunen har placerat brukare så informerar IVO kommunen om att verksamhetens tillstånd upphört, eftersom brukarna då behöver placeras i en ny verksamhet. Rör det sig om LOV-avtalade verksamheter, där IVO inte har information om vilka avtal som finns osv, behöver vi hitta andra sätt för kommuner och IVO att ge och få information. Det arbetet pågår men är inte färdigt.

 

Måste kommunen anmäla byte av föreståndare till  LSS-boende i egen regi?

Det finns ingen lagstadgad skyldighet att anmäla ändringar i offentligt drivna verksamheter i omsorgsregistret. Däremot vill vi uppmuntra till att göra det med tanke på tillsynen, som behöver korrekt information, och att det allmänt är bra med hög kvalitet i registren.