Våra beskrivningar får inte plats i textfälten, vad ska vi göra?

Som framgår av de generella anvisningarna för tillståndsansökan ska det i samtliga svarsfält kortfattat beskrivas hur den som söker om tillstånd ska gå tillväga för att följa lagens krav och intentioner i sin verksamhet. IVO har gjort bedömningen att den maximala textmängden i svarsfälten ska räcka för att beskriva det som behöver ligga till grund för utredningen.