Jag bedriver idag hemtjänst enligt socialtjänstlagen

Du behöver ansöka under perioden 1 januari–1 mars 2019 – verksamheten blir annars olovlig

Du får fortsätta att bedriva dina verksamhet under tiden som IVO handlägger din ansökan, under förutsättning att den har kommit in till IVO senast den 1 mars 2019. Om du inte ansöker under denna period blir din verksamhet per automatik olovlig. En helt ny verksamhet kan heller inte startas innan den har fått tillstånd från IVO.

 

Det här handlar om att det i de nya reglerna finns så kallade övergångsbestämmelser som medger att du som redan bedriver en verksamhet får fortsätta den i väntan på beslut från IVO. Detta gäller dock enbart om du alltså gjort ansökan senast den 1 mars 2019.

Läs svar på frågor som kom in under de webbinarier vi sände hösten 2018.

 

Varje ny ansökan kostar 30 000 kronor
Riksdagen har beslutat att alla nya ansökningar ska medföra en avgift, och regeringen har beslutat att beloppet kommer att vara 30 000 kronor för en ny ansökan och 21 000 kronor för att ändra i ett tillstånd. 

 

IVO ställer krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar
Från den 1 januari 2019 är det nya krav för att få och sedan behålla ett tillstånd. Läs mer om dessa krav på sidan ivo.se/nyatillstand

 

Du behöver anmäla förändringar i styrelse eller ägande inom en månad
Om ditt företag gör en ändring i styrelse eller ägande ska detta anmälas till IVO inom en månad efter förändringen. Dessa blanketter kommer också att finnas tillgängliga på vår webbplats. 

 

Tillståndet kommer inte att vara geografiskt begränsat

För vissa verksamheter, som bedrivs i lokal eller på annat sätt har en tydlig geografisk begränsning, gäller att varje verksamhetsenhet behöver ha ett tillstånd. Det beror bland annat på att lokalerna är en del av förutsättningarna för verksamheten och tillståndet.

 

För hemtjänsten, personlig assistans och övriga tre tillkommande LSS-verksamhetstyper gäller att tillståndet (och avgifter knutna till det) kommer att gälla för den juridiska personen, inte specifika utförarenheter. Det innebär att varje företag endast kommer att behöva ett hemtjänsttillstånd, ett tillstånd för personlig assistans och så vidare, och att detta tillstånd kommer att kunna användas för att bedriva flera hemtjänst- eller assistansverksamheter i den juridiska personen. 

 

Vilka krav kommer IVO ställa på föreståndare?

För verksamheter med HVB, stödboende, äldreboenden, öppenvård, särskilda boenden och konsulentstödsverksamheter (enligt SoL), samt för dagliga verksamheter, korttidsverksamheter och bostäder med särskild service för barn eller vuxna (enligt LSS) finns särskilda krav i lag, förordning eller föreskrift på föreståndarens kompetens eller lämplighet. Av det skälet ingår föreståndarens kompetens/lämplighet i bedömningen av tillståndet.

 

När det gäller verksamheter med hemtjänst enligt SoL, samt verksamheter som bedriver personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice eller biträde av kontaktperson enligt LSS finns inte sådana föreskrifter, utan för dessa verksamheter finns ett generellt krav på att personalen ska ha den kompetens som behövs för uppdraget. Föreståndarens och verksamhetsansvarigs roll och kompetens är viktig. IVO kommer dock inte i tillståndsprövningen bedöma kompetensen eller lämpligheten hos föreståndaren/verksamhetsansvarig specifikt. Men IVO kommer i sin tillsyn att följa upp att personalen inklusive närmast ansvariga chef har den kompetens som krävs för uppdraget.

 

Vi har flera verksamheter som bedriver hemtjänst i olika kommuner, behöver vi ansöka om tillstånd för varje enskild verksamhet?

Nej, det är bolaget som får tillståndet, inte den enskilda verksamheten, och därför behöver bolaget bara göra en ansökan.

 

Vi bedriver bara service inom ramen för hemtjänst. Behöver vi ändå tillstånd?

Ja, lagstiftaren gör inte skillnad på utförare beroende på vilka delar av en hemtjänstinsats som utförs.

Vilka insatser ingår i hemtjänst?

Hemtjänst är inte fullt ut definierat i lagstiftningen utan är en beteckning på en samling insatser som beviljas av socialtjänsten. I hemtjänst kan det ingå serviceinsatser såsom städ och tvätt och omvårdnadsinsatser. Som utförare kan du vända dig till kommunen som du utför verksamhet åt och stämma av om det sker inom ramen för hemtjänst.