Jag vill slå ihop mitt bolag med ett annat – hur ska jag göra då?

Ett bolag som har tillstånd för en verksamhet enligt SoL eller LSS kan slås ihop med ett eller flera andra bolag. Om det bolag som har tillstånd fortsätter att finnas efter sammanslagningen (med samma organisationsnummer) fortsätter tillståndet att gälla. Om bolaget som haft tillståndet upphör att finnas (fusioneras eller "går upp i" annat bolag) måste det nya bolaget (med annat organisationsnummer) ansöka om tillstånd om det ska fortsätta att bedriva verksamheten.

 

Vid en sammanslagning av bolag kan en tillståndspliktig verksamhet, som bedrivits med tillstånd av det bolag som upphör att finnas, fortsätta att bedrivas av det bolag som finns kvar efter sammanslagningen. Ett exempel är en sammanslagning av två bolag som båda haft tillstånd för verksamhet med personlig assistans, förutsatt att tillståndet omfattar samma personkretsar enligt 1 § LSS. Detta då tillståndet inte gäller verksamhet i en särskilt angiven lokal.

 

Tillstånd enligt SoL eller LSS upphör att gälla om det bolag som innehar tillståndet upphör.