Ändring av ägandet och övertagande av en verksamhet som har tillstånd

Det är förbjudet att överlåta tillstånd för att bedriva privat verksamhet enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

Tillståndet är knutet till ett unikt organisationsnummer
Informationen nedan gäller alla de olika typer av organisationer som kan inneha ett tillstånd, till exempel stiftelser, föreningar och olika typer av företag som aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och enskilda firmor. Tillståndet är knutet till ett det organisationsnummer som är unikt för varje organisation. I enskilda firmor är det personnummer som är organisationsnummer.

När behöver en tillståndsinnehavare ansöka om ett nytt tillstånd?
En organisation som har tillstånd enligt SoL eller LSS kan slås ihop med, eller överlåtas till, annan organisation som saknar tillstånd. Om den organisation som har tillstånd fortsätter att finnas efter sammanslagningen (med samma organisationsnummer) fortsätter tillståndet att gälla. I annat fall måste den organisation som ska driva den tillståndspliktiga verksamheten ansöka om nytt tillstånd.

Organisationer ska anmäla ändringar i ägare och ledning
När en organisation gör ändringar i kretsen för ägare och ledning ska denna ändring anmälas till IVO, se blankett här.

Om ett aktiebolag överlåter aktier till en ny ägare
När ett bolags aktier säljs eller överlåts till en ny ägare innebär det att det tillstånd som bolaget hade före överlåtelsen gäller även efter aktieöverlåtelsen. Den nya ägaren behöver alltså inte ansöka om nytt tillstånd. Däremot ska ändringen i bolagets ägare och ledning anmälas till IVO enligt blanketten ovan.