Kan jag överta en verksamhet som har eller ska ha tillstånd?

Det är förbjudet att överlåta tillstånd för att bedriva privat verksamhet enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Så här tolkar IVO förbudet när en verksamhet med tillståndsplikt byter ägare. 

 

En verksamhet som har fått tillstånd enligt SoL eller LSS kan behöva ansöka om tillstånd igen om verksamheten byter ägare. Det beror på hur ägarförändringen går till. Det kan till exempel ske genom att:

  • ett bolag övertar en tillståndspliktig verksamhet
  • flera bolag slås samman
  • bolagets aktier överlåts till en ny ägare.

När ett bolag övertar en tillståndspliktig verksamhet

Det är inte tillåtet att överlåta ett tillstånd enligt SoL eller LSS mellan två fysiska eller juridiska personer. Och eftersom ett bolag är en egen juridisk person, kan ett bolag inte ta över ett annat bolags tillstånd. Därför anser IVO att ett bolag som övertar en tillståndspliktig verksamhet först måste söka tillstånd för den.

Det gäller även om:

  • båda bolagen har samma ägare
  • det senare bolaget är ett dotterbolag till det första
  • en fysisk person med tillstånd för en viss verksamhet överför verksamheten till ett bolag som han eller hon själv äger.


Tänk därför alltid på att söka tillstånd i det nya bolaget i god tid. Annars riskerar det nya bolaget att bedriva tillståndspliktig verksamhet utan att ha tillstånd för det.


När flera bolag slås samman

Ett bolag som har tillstånd enligt SoL eller LSS kan slås ihop med ett eller flera andra bolag, som saknar tillstånd. Om det bolag som lever kvar har ett tillstånd sedan tidigare, fortsätter tillståndet att gälla enligt IVO:s tolkning. Om bolaget som lever kvar inte redan har ett tillstånd, ska bolaget ansöka om det.

Den tillståndspliktiga verksamheten kan också rymmas inom ett tillstånd som bolaget som lever kvar redan har. Då behöver bolaget inte ansöka om ett nytt tillstånd. Ett exempel är en sammanslagning av två bolag med tillstånd för verksamhet med personlig assistans, förutsatt att tillståndet omfattar samma personkretsar enligt 1 § LSS.

När ett bolag med tillstånd upphör, upphör även tillståndet att gälla.


När bolagets aktier överlåts till en ny ägare

När ett bolags aktier överlåts till en ny ägare, anser IVO att det tillstånd som bolaget hade före överlåtelsen gäller även efter aktieöverlåtelsen. Den nya ägaren behöver alltså inte ansöka om tillstånd på nytt.