Vi bedömer verksamhetens planerade innehåll

När vi bedömer den planerade verksamheten väger vi ihop de uppgifter som du har lämnat i ansökan om bland annat lokaler, målgrupp, metoder och personal. Vi gör alltså en sammanvägd bedömning av helheten. Av den anledningen kan en viss lokal vara ändamålsenlig för en verksamhet men inte i en annan.

 

I detta skede kan du få en fråga om att komplettera eller förtydliga någon del av det du angivit i ansökan. Har du redan besvarat alla frågor i ansökan och skickat in alla begärda bilagor kan vi ofta gå direkt till beslut och behöver inte kontakta dig. 

 

Vad händer om jag inte kompletterar min ansökan?

Vi kommer förmodligen att avslå din ansökan. Vi frågar enbart om sådana uppgifter som vi behöver för att kunna bedöma om verksamheten har förutsättningar att uppfylla kraven på god kvalitet.