Vi gör en prövning av ägare och ledning

När IVO utreder en ansökan om tillstånd ingår det en prövning av ägare och ledning. Det innebär att IVO bedömer om företagets företrädare har insikt, är lämpliga att driva verksamheten och huruvida bolaget har ekonomiska förutsättningar. Den som ansöker om tillstånd kan bli kallad till intervju med IVO under utredningen.IVO under utredningen.

 

Vilka prövas av IVO?

Företagets företrädare är direkta och indirekta ägare, styrelseledamöter och suppleanter, bolagsmän i olika slags handelsbolag eller styrelsen i föreningar av olika slag. En företrädare kan också vara externa firmatecknare och VD. IVO prövar alla som har väsentligt inflytande över verksamheten, och alla dessa personer ska vara lämpliga. Från och med januari 2019 gäller också att företrädarna sammantaget ska ha insikt i de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Vad prövas av IVO?

Insikt
Företagets företrädare ska sammantaget ha tillräcklig kunskap om bland annat innehållet i den lagstiftning som reglerar verksamheten, kunskap om arbetsrätt och regler för arbetsmiljö och de ekonomiska regelverk som gäller för bolagsformen, till exempel årsredovisningslagen (1995:1554) och aktiebolagslagen (2005:551). Denna förståelse och kunskap kallas i lämplighetsprövningen för insikt. 

Lämplighet i övrigt
IVO bedömer om företaget och dess företrädare även i övrigt är lämpliga. Det kan handla om att företrädarna tidigare har bedrivit verksamhet med bristande kvalitet eller om en företrädare i form av en fysisk person har gjort sig skyldig till allvarligt fel i relevant yrkesutövning.

IVO beaktar också viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna (till exempel inbetalning av skatt), laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse. Av denna anledning hämtar IVO in uppgifter från Polisens belastningsregister, Kronofogden, Skatteverket och Bolagsverket.

Ekonomiska förutsättningar
Företaget och dess företrädare ska också ha ekonomiska förutsättningar att fortlöpande bedriva sin verksamhet enligt de föreskrifter som gäller för den. Ekonomiska förutsättningar innebär kortfattat att företaget ska kunna bära sina kostnader och inte riskera att behöva stänga verksamheten. 

 

IVO hämtar in information utifrån den bolagsformalia som du bifogar ansökan. IVO granskar de årsredovisningar som kommer in med ansökan och kan komma att begära in ytterligare årsredovisningar eller andra underlag. Dessa uppgifter ligger sedan till grund för en sammantagen bedömning.