Vi gör en prövning av ägare och ledning

När IVO utreder en ansökan om tillstånd ingår det en prövning av ägare och ledning. Det innebär att IVO bedömer om bolagets företrädare har insikt, är lämpliga att driva verksamheten och huruvida bolaget har ekonomiska förutsättningar. 

Vilka prövas av IVO?

Samtliga personer som på ett eller annat sätt har ett direkt inflytande över bolagets verksamhet ska vara lämpliga. Bolagets företrädare är direkta och indirekta ägare, styrelseledamöter och suppleanter, bolagsmän i olika slags handelsbolag, styrelsen i föreningar av olika slag. En företrädare kan också vara externa firmatecknare och VD. IVO prövar alla som har väsentligt inflytande över verksamheten, och alla dessa personer ska vara lämpliga. Från och med januari 2019 gäller också att företrädarna sammantaget ska ha insikt i de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Vad prövas av IVO?

Bolagets företrädare ska sammantaget ha tillräcklig kunskap om bland annat innehållet i den lagstiftning som reglerar verksamheten, kunskap om arbetsrätt och regler för arbetsmiljö och de ekonomiska regelverk som gäller för bolagsformen, till exempel årsredovisningslagen (1995:1554) och aktiebolagslagen (2005:551). Denna aspekt kring förståelse och kunskap kallas i lämplighetsprövningen för insikt. 

IVO bedömer om bolaget och dess företrädare även i övrigt är lämpliga. Det kan också handla om att företrädarna tidigare har bedrivit verksamhet med bristande kvalitet eller om en företrädare i form av en fysisk person har gjort sig skyldig till allvarligt fel i relevant yrkesutövning.

IVO beaktar också viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna (till exempel inbetalning av skatt), laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse. Av denna anledning hämtar IVO in uppgifter från Polisens belastningsregister, Kronofogden, Skatteverket och Bolagsverket. Bolaget och dess företrädare ska [också] ha ekonomiska förutsättningar att fortlöpande bedriva sin verksamhet enligt de föreskrifter som gäller för den.