Vilka krav gäller för att jag ska få behålla mitt tillstånd?

IVO kommer att i sin tillsyn granska samtliga bolag som bedriver tillståndspliktiga verksamheter enligt de tydligare kraven:

  • Bolaget och verksamheten ska uppfylla krav och mål enligt lagar och föreskrifter
  • Bolaget och dess företrädare ska fortlöpande vara lämpliga och ha ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller.

 

Om det förekommer missförhållanden eller om kravet på insikt och lämplighet inte är uppfyllda i bolaget kan IVO förelägga bolaget att rätta till bristerna. Detsamma gäller om bolaget inte har anmält sådana ändringar som ska anmälas till IVO. IVO kan förena ett föreläggande med ett vite. Med vite menas ett i förväg bestämt belopp som ska betalas av den som inte följer föreläggandet.

 

Frågor om utdömande av viten prövas av förvaltningsrätt efter ansökan av IVO.