Behöver kommunen anmäla att vi ska starta SoL-verksamhet som inte är tillståndspliktig, t.ex. skyddat boende, men som omfattas av IVO:s tillsyn?

Nej. Anmälningsskyldigheten gäller bara för de verksamheter som ska bedrivas enligt SoL eller LSS och som skulle ha varit tillståndspliktiga om de bedrivits i privat regi.