Dina rättigheter som registrerad

Som registrerad har du flera rättigheter. Du har till exempel rätt att få veta vilka personuppgifter IVO behandlar som rör dig.

Om du som registrerad hos IVO vill utöva dina rättigheter eller har frågor som rör IVO:s behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till myndighetens dataskyddsombud på dataskyddsombud@ivo.se.

Om du vill veta mer om dina rättigheter eller få mer utförlig information hänvisar vi dig till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY:s webbsida, www.imy.se.

Dina rättigheter

Du kan begära att få ett besked om huruvida IVO behandlar personuppgifter som rör dig och vilka uppgifter det är - ett så kallat registerutdrag - tillsammans med viss närmare information.  Om du så vill kommer IVO att förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior får IVO ta ut en avgift på grundval av de administrativa kostnaderna.

Om begäran görs i elektronisk form och du inte förekommer i IVO:s register kommer svaret att tillhandahållas i elektronisk format.

Du kan endast begära utdrag om dig själv.

För att begära ett registerutdrag kan du använda blanketten Förfrågan om personuppgiftsbehandling.

Skicka in din begäran till:

Inspektionen för vård och omsorg
Box 45184
104 30 Stockholm

eller

registrator@ivo.se med ”Registerutdrag ” som rubrik.

Registerutdraget skickas sedan i brev till din folkbokföringsadress.

Du har också rätt att:

  • begära rättelse,
  • invända mot behandlingen,
  • begära begränsning av behandlingen,
  • begära radering av uppgifter eller
  • rätt till dataportabilitet
  • lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade vissa fall måste IVO dock behålla den tidigare uppgiften eftersom vi inte får ändra i allmänna handlingar.

När IVO behandlar dina personuppgifter inom ramen för vår myndighetsutövning eller för att utföra andra arbetsuppgifter av allmänt intresse har du rätt att invända mot vår behandling. Det innebär att IVO måste upphöra med vår behandling om vi inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl för oss att fortsätta att behandla uppgifterna.

Du har i vissa fall, till exempel om du har invänt mot behandlingen, möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Genom att begära en begränsning har du, i vart fall under en viss tid, möjlighet att stoppa IVO från att använda uppgifterna annat än för att exempelvis försvara rättsliga anspråk. Du kan även hindra myndigheten från att radera uppgifterna, till exempel om du behöver uppgifterna för att kräva skadestånd.

Du kan i vissa fall få dina personuppgifter raderade. Rätten till radering gäller dock inte för uppgifter som finns i allmänna handlingar om behandlingen är nödvändig för arkivändamål och radering skulle försvåra eller omöjliggöra arkivering.

Om IVO behandlar personuppgifter om dig för att uppfylla ett avtal har du i vissa fall möjlighet att få ut personuppgifter som rör dig för att använda dessa på annat håll, exempelvis överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du är missnöjd med hur IVO behandlar dina personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

Du har även som registrerad rätt att överklaga myndighetens beslut gällande registrerades rättigheter till en allmän förvaltningsdomstol.