Lathund för samtal till UT

LATHUND FÖRSAMTAL TILL UPPLYSNINGSTJÄNSTERNA


UPPLYSNINGSTJÄNST TILLSYN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, samtal som gäller:

 • Sjukhus
 • Ambulanssjukvård
 • Hemsjukvård (obs ej hemtjänst)
 • Vårdcentraler 
 • Tandvård
 • Mottagningar i öppenvård för exempelvis rehabilitering och psykiatri.
 • Klagomål på legitimerad personal 
 • Frågor om hur man kan få journalförstöring (journalhantering sjukvård)


UPPLYSNINGSTJÄNST TILLSYN SOCIALTJÄNST, samtal som gäller alla socialtjänstens verksamhetsområden, tex:

 • Äldreomsorg (äldreboende, vård- och omsorgsboende, korttidsboende, alla typ av boende)
 • Hemtjänst
 • Personlig assistans
 • Verksamheter för personer med funktionsnedsättning
 • Individ- och familjeomsorg
 • Missbruks- och beroendevård (SIS ingår här)
 • HVB-hem för både barn och vuxna
 • LVU, LSS och LVM
 • Bistånd/ekonomiskt stöd
 • Journalhantering boende


UPPLYSNINGSTJÄNST TILLSTÅND, samtal som gäller ansökan om tillstånd för tillståndspliktiga verksamheter, tex:

 • Hur ansöker jag om tillstånd?
 • Hur ansöker jag om förändringar?
 • Fråga om pågående ansökan
 • Kan förhandsbesked fås?
 • Vilka krav gäller för att min verksamhet ska beviljas tillstånd?
 • Brandskydd vid ansökan om tillstånd –Hänvisas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

 

Det finns fler verksamheter inom SoL och LSS som kräver tillstånd. De enda tillstånd som krävs inom hälso- och sjukvård är:

 • Blodverksamheter
 • Verksamhet för omskärelse
 • Vävnadsinrättningar
 • Verksamhet för sprututbyte
 • Abortverksamhet