Menyval 5 - tillstånd

Vid menyval 5 kommer de till vår avdelning för tillståndsprövning.

Rådgivning

Hit ringer de som vill få rådgivning angående vad som gäller för att starta t.ex HVB-hem, stödboende, personlig assistans m.m. Se nedan.

 

Pågående ärende

Om de vill prata med sin handläggare så kopplas samtalen till registraturen på tillstånd. 

 

Om de vill ansöka om SoL-tillstånd eller LSS-tillstånd

 • HVB
 • Öppenvård och dagverksamhet
 • Stödboende
 • Särskild boendeform för äldre
 • Verksamhet för konsulentstöd
 • Bostäder med särskild service
 • Personlig assistans
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • Bostad med särskild service för vuxna
 • Bostad med särskild service för barn och ungdomar
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Daglig verksamhet
 • Hemtjänst
 • Biståndsbedömt trygghetsboende
 • Ledsagarservice enligt LSS
 • Biträde av kontaktperson enlig LSS
 • Avlösarservice i hemmet enligt LSS

Gå till > tillstånd och register > lss-tillstånd

 

Ansökan övriga tillstånd

 • Blodverksamheter
 • Vävnadsinrättningar
 • Verksamhet för sprututbyte
 • Verksamhet av omskärelse
 • Abortverksamheter

Gå till tillstånd och register > hälso och sjukvårdstillstånd

 

Efter beslut från Riksdagen så tar IVO ut en avgift för nya ansökningar på 30 000 kr och 21 000 kr för ändring i tillstånd. Detta började gälla den 1 januari  2019.

 

Telefontid

Tillstånd har telefontid vardagar mellan 9-12 och 13-15 förutom på tisdagar då de endast har öppet mellan 9-12.

(Under sommaren mellan 1 juli-16 augusti har UT telefontid mellan 9-12.)

 

 

Inga meddelanden ska tas då de inte har möjlighet att ringa upp.