IVO:s behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning tillämpas. Här kan du läsa om vad en personuppgift är, hur IVO behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Det finns flera lagar och förordningar med regler om hur behandling av personuppgifter får göras. Reglernas syfte är att skydda enskilda individer, så att deras personliga integritet inte kränks när personuppgifter behandlas. Utöver dataskyddsförordningen finns en rad registerförfattningar med specifika regler för myndigheters verksamheter. Både dataskyddsförordningen och registerförfattningarna innehåller bland annat bestämmelser om att personuppgifter på en myndighet får behandlas utan att den registrerade lämnar sitt samtycke.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person. Det betyder att om det direkt, eller indirekt, framgår vem uppgiften rör, så är det en personuppgift. Exempel på personuppgifter kan vara namn, adress och personnummer, men även en bild.

Att behandla en personuppgift

Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med de uppgifter som kan kopplas till en levande fysisk person. Det kan till exempel vara att samla in, registrera, lagra, samköra eller skriva ut uppgifterna.

Lagring av personuppgifter

När det gäller allmänna handlingar har arkivlagstiftningen företräde framför dataskydds-förordningens bestämmelser om längsta bevarandetid för personuppgifter. Intresset av att bevara allmänna handlingar ska alltså prioriteras framför intresset att skydda den personliga integriteten.

Dina rättigheter

IVO är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs i IVO:s verksamhet. Personuppgifter hos IVO behandlas för olika ändamål, beroende på i vilken del av verksamheten som behandlingen görs. Du har rätt att få veta vilka personuppgifter IVO behandlar som rör dig. Enskildas rätt till radering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen gäller inte uppgifter i allmänna handlingar, om behandlingen är nödvändig för arkivändamål och radering skulle försvåra eller omöjliggöra arkivering. Du har därför inte rätt att få personuppgifter i allmänna handlingar raderade.

IVO:s dataskyddsombud

Har du frågor och synpunkter kring hantering av dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud: dataskyddsombud@ivo.se

 

Begära registerutdrag

Enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen (2016/679) – även kallad GDPR – har du som enskild person rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas hos IVO och i så fall få tillgång till personuppgifterna.

IVO kommer att förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior får IVO ta ut en avgift på grundval av de administrativa kostnaderna.

Om begäran görs i elektronisk form och du inte förekommer i IVO:s register kommer svaret att tillhandahållas i ett elektroniskt format.

Du kan endast begära utdrag om dig själv. Du har även rätt att få oriktiga uppgifter korrigerade eller raderade* och begära begränsning av behandlingen. Detta framgår av artikel 16-18 i dataskyddsförordningen.

För att beställa ett registerutdrag kan du använda blanketten Förfrågan om personuppgiftsbehandling.

Skicka in din begäran till:

Inspektionen för vård och omsorg
Box 45184
104 30 Stockholm

eller

registrator.vss@ivo.se med ”Registerutdrag” som rubrik.

Registerutdraget skickas sedan i brev till din folkbokföringsadress.

*Radering gäller inte uppgifter i allmänna handlingar, om behandlingen är nödvändig för arkivändamål och radering skulle försvåra eller omöjliggöra arkivering. Du har därför inte rätt att få personuppgifter i allmänna handlingar raderade.