Kommande preliminära rapporter

IVO publicerar löpande ett antal rapporter med iakttagelser och bedömningar från tillsynen. I en årlig rapport sammanställer vi vår genomförda tillsyn. Här listas våra kommande rapporter med preliminära publiceringstillfällen.

 

Kommande rapporter, uppdatering sker löpande ​Preliminär publicering Ansvarig​
Systemanalys inom socialtjänsten
Rapporten behandlar en systemanalys som genomförts inom socialtjänsten i ett antal  kommuner.
Oktober  Anna  Öström

Tillsyn med systemansats – En beskrivning av metoden och dess fördelar och risker

   

Den politiska styrningen av strokevården – bidrar den till en säker och god vård för patienten?

Stroke är en av Sveriges största folksjukdomar. Detta har föranlett en granskning av strokevården, där IVO har valt att granska vilka effekter och konsekvenser den politiska styrningen ytterst får för patientsäkerheten och den strokevård som erbjuds medborgarna i Jönköpings län och Kalmar län.

November/december   Johanna Nilsson

I väntan på en vårdplats – hur säkert är det för patienten att vänta på akuten?

Projektet består av en nationell tillsyn med fokus på om vården och omsorgen är säker för de patienter som har fått ett beslut om inläggning, men som på grund av bristande tillgänglighet till vårdplatser blir kvar på akutmottagningar.
Läs mer om projektet

Februari 2018

Lotta Gustafsson

Samverkan kring multisjuka äldre som vårdas i ordinärt boende

Rapport från det nationella projektet med samma namn.  Läs mer om projektet. 

 April 2018  Michael Dahlberg-Grundberg