Dokumentation från IVO-dagen 2016

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bjöd under hösten 2016 in till en strategisk diskussion inom tillsyns- och tillståndsområdet. Målgrupp var chefer inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst runt om i landet.


Film: Generaldirektör Gunilla Hult Backlund summerar läge och resultat för IVO.

IVO-dagarna har genomförts på de sex orter i landet där IVO:s regionala avdelningar är placerade. Syftet med IVO-dagarna var att diskutera lösningar med dem inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst som förfogar över verktygen inom ledning och styrning för att skapa en vård och omsorg som är säkrare och har högre kvalitet.

Vid höstens IVO-dagar kunde deltagarna välja mellan seminarier och samtal fördelade mellan socialtjänst- respektive hälso- och sjukvårdsområdet där företrädare för IVO och representanter från vård och omsorg hade en aktiv roll i programmet. En inblick i de seminarierna finns att ta del av här intill.

Ledning, styrning och organisering som förändringsverktyg

Film: Marica Gardell, socialdirektör, Region Gotland, Anna Stenseth, verksamhetsområdeschef psykiatri, SLL och Stig Nyman, ordförande Handikappförbunden.

Detta var den inledande programpunkten under IVO-dagarna. IVO ser återkommande brister i sin tillsyn och har goda skäl att tro att ledning och styrning är viktiga förändringsverktyg för att skapa en säkrare vård och omsorg med högre kvalitet. Ett av dessa områden är samordning, något som drabbar patienter och brukare. 

IVO har som ambition att vara en förändringskatalysator från att inte fokusera på att hitta brister till att göra sammanvägda bedömningar och närma sig de bakomliggande orsakerna. Som exempel kunde åhörarna lyssna till företrädare för verksamheter och deras syn på den tillsyn som genomförts. Gemensamt för dem var att de delade det IVO sett i tillsynen och att den gemensamma problembilden bidrog till ett lärande.

IVO berättade också om nya tillsynsmetoder där IVO:s tillsyn kompletterats med data från SKL, patientnämnder och Socialstyrelsen. Patientintervjuer har även använts som en del i metoden. Det som setts i tillsynen har sedan återförts till verksamheten på ett tidigt stadium för att dela insikter och föra diskussioner kring en gemensam problembild. 

Det som framkom från deltagarna var bland annat att brist på samverkan leder till onödigt lidande och kostnader för samhället. Och att goda exempel sprids dåligt i verksamheterna, och det är av dem som verksamheterna kan lära sig.

IVO:s upplysningstjänst

IVO startade en efterfrågad upplysningstjänst under våren 2016 som vänder sig till yrkesverksamma och privatpersoner. Där svarar IVO på frågor, tips eller ger vägledning i frågor som omfattar IVO:s ansvarsområden. IVO ger svar och vägledning på en övergripande och principiell nivå och uttalar sig inte i enskilda ärenden. Privatpersoner som vill klaga på vård eller omsorg kan kontakta upplysningstjänsten inför sin anmälan.

Film: Intervju med Frida Tamker, enhetschef för Upplysningstjänst.