Innovation och teknisk utveckling inom omsorgen – på vilket sätt påverkas IVO:s tillsyn?

IVO betraktas ibland som motståndare till tekniska lösningar. Finns det motsättningar mellan samhällets önskan att utveckla tekniska möjligheter inom omsorgen och tillsynsmyndighetens inställning?


Film: Intervju med Michaela Hecht Gunnarsson, inspektör på IVO och Anna-Greta Brodin, projektledare MFD.

Myndigheten för delaktighet (MFD) har i uppdrag av regeringen att driva på utvecklingen av välfärdsteknik. Är IVO:s inställning förenlig med intentionerna att satsa på tekniska lösningar och hur skiljer sig IVO:s uppfattning från MFD? I seminariet medverkar representanter från båda myndigheterna.

När IVO granskar äldre- och funktionshinderomsorgen, ser vi exempel på olika tekniska lösningar. Det kan vara olika typer av larm, kameraövervakning, låsanordningar, GPS m.m. IVO är i grunden positiv till teknisk utveckling och det är mycket som kan tillföra ett mervärde till enskilda individer. Det viktiga är att det sker på rätt sätt och inte mot någons vilja samt att det bedöms utifrån den enskildes behov. Och att det inte används som en ersättning för till exempel tillräcklig bemanning, kompetens som inte finns eller brist på ändamålsenliga  lokaler.