Dialogforum 3 december 2018

IVO arrangerade i december 2018 ett dialogmöte med organisationer som företräder personal inom vård och omsorg. Två gånger per år anordnar IVO dialogforum. Det tidigare, i maj, var med organisationer som företräder patienter, brukare och/eller anhöriga.

Efter en inledning av generaldirektör Gunilla Hult Backlund om framtidens tillsyn och tillitsdelegationens delbetänkande, fortsatte flera av myndighetens medarbetare att tala om olika delar av verksamheten. De områden som berördes var tillsyn av hälso- och sjukvårdspersonal, IVO:s prioriterade riskområden för 2018-2020 samt det nya systemet för hantering av klagomål mot hälso- och sjukvården.

Tillsyn av hälso- och sjukvårdspersonal

IVO utreder anmälda yrkesutövare efter anmälan från vårdgivare och apotekspersonal. Av de ärenden som har landat i kritik eller anmälan till HSAN handlar flest om överförskrivning av narkotiska läkemedel. 

 

IVO:s riskområden 2018-2020

IVO har identifierat prioriterade riskområden för 2018-2020. IVO:s riskanalys utgår från risker för patienter och brukare. De prioriterade riskområdena är formulerade utifrån vem som drabbas. Analysen bygger på såväl intern data som data från externa aktörer, såsom Patientnämnderna och Socialstyrelsen. På IVO pågår ett arbete för att utveckla riskanalysen. Utveckling sker bland annat av IVO:s data och dialog med patienter, brukare och anhöriga.

 

Det nya systemet för hantering av klagomål mot hälso- och sjukvården

IVO:s arbete med det nya systemet för hantering av klagomål mot hälso- och sjukvården och den utveckling av ärendeslaget som IVO har sett såhär långt. Det nya systemet innebär bland annat att det i första hand är vårdgivarna som ska ta emot och besvara klagomål från patienter och deras närstående. IVO:s utredningsskyldighet har begränsats i syfte att frigöra resurser till en systematisk och patientcentrerad tillsyn.

Antalet inkomna klagomål till IVO har minskat så här långt. Hur utvecklingen kommer se ut på sikt är dock för tidigt att säga.