Samverkan för säker och samordnad vård för multisjuka äldre i ordinärt boende

Personer med multisjuklighet rör sig ofta över vårdens organisatoriska gränser. Varje övergång innebär en risk.


Gitte Larsson, inspektör och Linn Arvidsson, moderator, IVO  berättar om vad man har sett i tillsynen och vad som kommit fram i samband med seminariet. Ann-Marie Högberg, förbundsordförande, Anhörigas riksförbund medverkade vid seminariet i Stockholm och bidrog med sina reflektioner.

IVO ser att samverkan bedrivs i stor omfattning, men ändå upplever inte patienterna att det fungerar bra i vårdens övergångar mellan olika verksamheter.


Vid seminariet på IVO-dagen diskuterade deltagarna hur informationsöverföringen vid vårdövergångar kan utvecklas, så att patienterna får sina behov tillgodosedda. Goda exempel och framgångsfaktorer lyftes under dialogen och om hur samverkansåtgärder kan följas upp för att säkerställa att de verkligen får den effekt som avses. 


Presentation: Samverkan kring multisjuka äldre

Mentimeter: Kommentarer från deltagare under seminariet 

Intervju med reflektioner från Lina Brustad, kanslichef, Anhörigas Riksförbund.