Hur kan barn och unga i socialtjänstens vård göras mer delaktiga?

När Barnkonventionen blir lag i Sverige år 2020 förstärks barns och ungas rätt att höras i frågor som de berörs av. IVO har bland annat låtit barn och unga vara med och utveckla nya kvalitetskriterier för vår tillsyn av HVB.

Under seminariet på IVO-dagen fördes en dialog om hur socialtjänst och andra huvudmän kan öka delaktigheten för barn och unga i samhällets vård. 

 

 

Medverkande: Carina Vesterlind och Jenny Lindvall, inspektörer, Thomas Mehralizade, senior utredare och Cecilia Holm, kommunikatör, IVO.