Hur kan barn och unga i socialtjänstens vård göras mer delaktiga?

När Barnkonventionen blir lag i Sverige år 2020 förstärks barns och ungas rätt att höras i frågor som de berörs av. IVO har bland annat låtit barn och unga vara med och utveckla nya kvalitetskriterier för vår tillsyn av HVB.