Samskapande dialog för en sammanhållen vård och omsorg

Det är sedan länge känt att vården och omsorgen inte är tillräckligt samordnad för personer med omfattande behov. Under IVO-dagen fördes en dialog om hur vården och omsorgen kan bli mer samordnad utifrån patientens och brukarens perspektiv.

Vård- och omsorgsinsatserna utförs av flera olika huvudmän, aktörer, verksamheter och enheter och den samverkan som sker mellan vård- och omsorgsgivarna resulterar inte alltid i en samordning av insatser ur ett patient-/brukarperspektiv.