Webbinarier

IVO arrangerar webbaserade seminarier om olika ämnen. Alla som vill är välkomna att delta. Här ser du vilka webbinarier som planeras och kan titta på inspelningar av tidigare webbinarier.

Under sändningen går det att ställa frågor via en chattfunktion för de första hundra personerna som loggar in. Det antal som överstiger hundra följer webbinariet via en ny länk, men har inte möjlighet att interagera via chatten. Instruktioner för detta finns när du går in i mötesrummet. 

Kommande webbinarier 2017

 

Genomförda webbinarier 2017

Samverkan och myndighetsutövning inom missbruks- och beroendevården 

Dialog om IVO:s tillsyn av HVB och stödboenden i Västra Götaland och Halland

Tid: fredagen den 8 september klockan 11:00 – 12:00

 

Inspelning från webbinariet (extern länk)

 

Tid: tisdagen 13 juni, klockan 13:00-14:00.

Presentationsmaterial: (pdf:er som öppnas i nytt fönster)

Bidrar klagomål från patient och närstående till ökad kvalitet och patientsäkerhet?

Tid: torsdagen den 1 juni, klockan 15:00-16:00

Webbinariet tog sin utgångspunkt i rapporten Bidrar klagomål från patient och närstående till ökad kvalitet och patientsäkerhet? som IVO publicerade i april.

 

Primärvårdens patientsäkerhetsarbete

Under 2016 genomförde IVO en nationell tillsyn av primärvården där systematiskt förbättringsarbete på 30 vårdcentraler stod i fokus. Tillsynen visar att de flesta vårdgivare behöver utveckla samtliga delar i det systematiska förbättringsarbetet.

På webbinariet redovisade vi vad vi har sett i tillsynen och diskuterade konkreta förbättringsarbeten tillsammans med två representanter från verksamheter som ingått i tillsynen. Områden som diskuterades var bland annat vårdgivarens möjligheter och ansvar i patientsäkerhetsarbetet, personalens delaktighet och hur man skapar en bra patientsäkerhetskultur.

Tid: tisdagen den 9 maj, klockan 14:00-15:00

 

Rätten till ett fullvärdigt boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar 

Webbinariet, som ägde rum den 26 januari, tog sin utgångspunkt i IVO:s rapport En institutionell historia. Rapporten visar att boendemiljön på flera av landets enskilda boenden för personer med psykiska funktionsnedsättningar inte lever inte upp till dagens krav. Lokalerna är omoderna och inte ändamålsenliga för målgruppen. 

På webbinariet diskuterade vi tillsammans med ett antal aktörer vad vi kan göra för att personer med psykiska funktionsnedsättningar ska få ett fullvärdigt boende. Områden som diskuterades var bland annat ansvarsfrågan, vikten av uppföljning och vilka krav man kan ställa på boendemiljön. 

 

Genomförda webbinarier 2016 

Aktuella vävnadsfrågor

Webbinariet ägde rum den 19 december för verksamheter som hanterar vävnader och celler. Mona Hanson, utredare på IVO, presenterade en komprimerad version av det innehåll som presenterades vid dialogmötet för vävnadsinrättningar i oktober.

Presentationen var indelad i:

  • Tillsynens iakttagelser
  • Nyheter inför 2017
  • Återkoppling från EU

Under webbinariet deltog även Gunilla Bergström, biobank- och vävnadssamordnare region Östergötland, som fick reflektera och ställa frågor kring det Mona presenterat. Moderator var Pia Oscarsson, inspektör IVO.


Myndighetsutövning inom LSS

Webbinariet utgick ifrån resultatet från IVO:s rapport: Vad gör min LSS-handläggare? där IVO redogör för de iakttagelser som har gjorts när det handlar om myndighetsutövningen inom LSS, samt hur de som ansöker om insatserna uppfattar handläggningsprocessen. Utgångspunkten är en tillsyn i 30 kommuner som genomfördes under 2015. Webbinariet berörde också resultatet från rapporten: Med makt följer ansvar - Socialtjänstens myndighetsutövning inom LSS och hemtjänst.

På webbinariet den 26 oktober presenterade inspektör Inger Larsson tillvägagångsättet för inspektionerna, och utredarna Anna Öström och Johanna Nilsson på IVO berättade om slutsatser i  de båda rapporterna. Därefter följde en paneldiskussion med Monika Klangefors, teamledare på biståndshandläggarkontoret, Arboga kommun, och Ylva Lindblom, förbundsjurist på SKL.

Presentationer:

Med makt följer ansvar - Johanna Nilsson (pdf, öppnas i nytt fönster)
Vad gör min LSS-handläggare - Anna Öström (pdf, öppnas i nytt fönster)
IVO:s granskning - Inger Larsson (pdf, öppnas i nytt fönster)

 

Egenkontroll ur ett patientsäkerhetsperspektiv

Webbinariet ägde rum 30 augusti 2016 för verksamheter som tillsynades i samband med framtagande av en metod för att tillsyna egenkontroll inom hälso- och sjukvård. Metodutvecklingen var ett regeringsuppdrag. Webbinariet är utformat för att passa för verksamheter som bedriver vård och omsorg.

 

Syftet med webbinariet är att sprida information och kunskap om vikten av att egenkontroll utförs systematiskt och fokuserar på det som i realiteten är betydelsefullt för en god vård och omsorg för brukare och patienter. Deltagande presentatörer är alla verksamma som inspektörer eller utredare vid Inspektionen för vård och omsorg.

 

Barn och unga på korttidsboende – samverkan måste bli bättre mellan kommun och landsting/region för att deras vistelse ska bli tryggare och säkrare

IVO har i en granskning av korttidsboenden för barn och unga med funktionsnedsättningar funnit brister i hälso- och sjukvården. IVO bedömer att bristerna främst grundar sig i att landstingen/regionerna och kommunerna i samverkan inte har kommit fram till hur hälso- och sjukvården praktiskt ska lösas på korttidsboenden. Landstingen/regionerna har det yttersta ansvaret för hälso- och sjukvården och kommunerna ansvarar för korttidsboenden enligt LSS. 

På webbinariet den 21 april 2016 presenterade Annika Lissel och Heléne Berglund på IVO resultatet av granskningen. Därefter följde en paneldiskussion kring vikten av samverkan för att barnen och de unga ska få en trygg och säker vistelse på korttidsboenden. 

Panelen bestod av Annika Lindqvist, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Kalmar kommun, Thomas Axén, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Jönköpings kommun, och Margareta Fransson, enhetschef på IVO.

 

Hur står det till med våra akutmottagningar?

Webbinariet ägde rum den 26 januari för verksamhetschefer inom kirurgi, medicin och akutmottagningar från hela landet. Lena Gabrielsson som är inspektör på IVO presenterade tillvägagångsättet för de inspektioner som låg till grund för rapporten och Sofia Palmér som är utredare, föredrog delar av rapportens resultat.

Under webbinariet deltog också en panel som fick beskriva på vilket sätt de har lyckats bra med att utveckla organisation och styrning vid akutmottagningen och även hur de kommit tillrätta med sjuksköterskebemanning och kompetens.

Panelen bestod av Helena Björkman som är divisionschef i Region Gävleborg och Jannis Ioannidis som är verksamhetschef vid Landstinget i Värmland.

 

Genomförda webbinarier 2015

Välkommen att delta på IVO-dagen i webbinarieform

Fredagen den 11 december anordnade IVO ett webbinarium med delar av innehållet från IVO-dagen. 

 

HVB-återföringswebbinarium

Onsdagen den 25 november återkopplade IVO resultaten av inspektionerna vid hem för vård eller boende för barn och unga samt vid Statens institutionsstyrelses ungdomshem.

  • Vad har vi sett i tillsynen under 2014 och 2015?     
  • 2016 års tema 

Representanter från IVO: Lars Ericsson,  Jessica Ingemansson och  Maria Björklund.  

 

Skapa trygghet utan tvång

Tisdagen den 10 mars presenterade IVO resultatet från en granskning av verksamheter där vuxna personer med nedsatt beslutsförmåga bor eller vistas. Granskningen har fokuserat på hur verksamheterna bedriver sitt faktiska kvalitetsarbete och hur de säkrar att vård- och omsorgsinsatser med så få inslag som möjligt av tvång och begränsningar blir bestående.

Rapporten presenterades av inspektör Kaisu Kull, som varit projektledare för granskningen.  


Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?

Vid ett webbinarium den 3 februari diskuterades innehållet i rapporten ”Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?”, där IVO har granskat nämndernas hantering av barnavårdsärenden. Presentationer gjordes av utredaren Anna Öström och enhetschef Annika Algeblad. En extern panel svarade på frågor kopplade till rapporten. Panelen bestod av representanterna Cecilia Grefve, nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården, Regeringskansliet, Katarina Munier, barnsamordnare, Socialstyrelsen, och Åsa Furén-Thulin, sektionschef på Sveriges Kommuner och Landsting.

 

Genomförda webbinarier 2014

​Här kan du ta del av de webbinarier som har sänts under 2014.

Redovisning av slutrapport och utvärdering från försöksverksamheten med tillsynsombud


Tillsyn av apoteksverksamhet efter omregleringen