Primärvårdens patientsäkerhetsarbete

Under 2016 genomförde IVO en nationell tillsyn av primärvården där systematiskt förbättringsarbete på 30 vårdcentraler stod i fokus. Tillsynen visar att de flesta vårdgivare behöver utveckla samtliga delar i det systematiska förbättringsarbetet.