Visselblåsning

Här kan du slå larm om missförhållanden som har ett allmänintresse. Det finns också mer information om IVO:s visselblåsningsfunktion.

Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen, trädde i kraft den 17 december 2021. Lagen innebär vissa nyheter i svensk rätt. Bland annat ska myndigheter inrätta interna och externa rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning.

Läs mer om vilken visselblåsarkanal du ska anmäla missförhållandena till nedan. 

Vad kan du rapportera om?

Du kan rapportera om ett missförhållande som du har fått information om i ett arbetsrelaterat sammanhang där det finns ett allmänintresse av att missförhållandena kommer fram. 

Exempel på missförhållanden som du kan anmäla är korruption, muta, jäv, missförhållanden som påverkar enskildas liv och hälsa, allvarliga former av diskriminering och sexuella trakasserier.

Stärkt skydd för dig som anmäler

Den nya lagstiftningen ger ett stärkt skydd för dig som anmäler på så sätt att en uppgift som kan avslöja din identitet skyddas av absolut sekretess. Sådana uppgifter kan vara namn, adress, telefonnummer, tjänst, arbetsställe eller arbetsuppgifter. Absolut sekretess innebär att uppgifterna om din identitet inte under några omständigheter får lämnas ut. Det är endast de fåtal personer som blivit utsedda att hantera visselblåsarkanalen som får ta del av uppgifterna.

Vad betyder begreppet intern respektive extern rapporteringskanal?

Interna rapporteringskanaler hanterar rapporteringar om missförhållanden som skett i den egna verksamheten. 

Ett antal myndigheter (så kallade behöriga myndigheter) ska dessutom inrätta externa rapporteringskanaler inom vissa områden som omfattas av IVO:s tillsynsansvar. Externa rapporteringskanaler ska vara möjligt att använda om det exempelvis inte hjälper eller inte är lämpligt att använda sig av en intern visselblåsarkanal. 

Vilken behörig myndighet visselblåsaren ska vända sig till beror på inom vilket område saken gäller.  

Inkomna rapporter via IVO:s visselblåsarkanaler hanteras (utreds och följs upp) av en grupp av oberoende utsedda personer.  

Intern visselblåsarkanal

Vem kan rapportera om missförhållanden?

De personer som kan rapportera och är skyddade av lagen är:

 • arbetstagare
 • volontärer
 • praktikanter
 • personer som annars utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning
 • egenföretagare

Även den som söker arbete hos IVO och den som söker volontärarbete eller praktik kan rapportera.

De som slutat vara verksamma hos IVO kan rapportera om sådant som de fick information om det de rapporterar om under sin tid som verksamma.

Extern visselblåsarkanal

Vem kan rapportera om missförhållanden?

Här kan du som arbetar i en verksamhet som ligger inom IVO:s ansvarsområde rapportera om missförhållanden i din verksamhet. 

IVO:s ansvarsområde inom området folkhälsa och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar är blod-, vävnads- och transplantationsverksamhet.

IVO är vidare ansvarig för missförhållanden inom området skydd av privatlivet och personuppgifter samt säkerhet i nätverks- och informationssystem (NIS) och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.

De som skyddas av lagen är, något förenklat, 

 • arbetstagare
 • volontärer
 • praktikanter
 • personer som annars utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning
 • egenföretagare
 • personer som ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, om verksamhetsutövaren är ett företag
 • aktieägare som är verksamma i bolaget, om verksamhetsutövaren är ett aktiebolag.

De som slutat vara verksamma hos verksamheten i fråga kan rapportera om sådant som de fick information om det de rapporterar om under sin tid som verksamma.

Hur kan du lämna in din anmälan till vår utredningsgrupp?

Skriftligt

Med anledning av sekretesskäl kan IVO inte ta emot din anmälan digitalt via e-post. 

Detta innebär att du behöver fylla i blanketten nedan (välj rätt flik beroende på om det är en intern eller extern visselblåsning) och skicka in den till:

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)                                            Mottagargruppen
Box 45184
104 30 Stockholm

Observera! Kom ihåg att märka kuvertet Mottagargruppen.

Vi kommer därefter ha kontakt med dig via vanlig postgång. Inga uppgifter kommer att hanteras i våra system. 

Telefon

Du kan kontakta oss via telefon - 020-140 47 00.
Telefontider – tisdagar 13:00-15:00

Boka möte

Du kan även boka ett möte med en representant från visselblåsargruppen. Önskar du boka att möte kontakta oss via post eller telefon.

Blanketter för visselblåsning

Vänligen välj nedan om din anmälan avser IVO:s interna eller externa rapporteringskanaler. 

Blankett för extern visselblåsning (pdf, öppnas i ett eget fönster)

Blankett för intern visselblåsning (pdf, öppnas i ett eget fönster)

Mer information 

Om du vill läsa mer om visselblåsningar och hur lagen fungerar kan du läsa om det här (pdf, öppnas i eget fönster)