Extern rapporteringskanal

Här kan du anmäla missförhållanden som du får information om i ett arbetsrelaterat sammanhang och som rör vissa utpekade områden.

Till IVO kan man anmäla missförhållanden inom följande områden:

• Blod-, vävnads- och transplantationsverksamhet.

• Skydd av privatlivet och personuppgifter samt säkerhet i nätverks- och informationssystem (NIS).

Dessa områden omfattas av IVO:s tillsynsansvar. Du ska ha fått informationen om missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang för att kunna göra en visselblåsning.

Om anmälan gäller andra områden än ovan var god vänd dig till Arbetsmiljöverket för mer information om val av behörig myndighet. 

Lämna upplysning till IVO

Om du önskar berätta för IVO om missförhållanden, risker och brister inom vård och omsorg som inte omfattas av IVO:s extern rapporteringskanal och därmed inte en visselblåsning enl. visselblåsarlagen, kan du vända dig till IVO:s upplysningstjänst eller tipsa IVO. 

Vem kan rapportera om missförhållanden?

Du som vill rapportera om missförhållanden ska tillhöra någon av följande personkategorier:

  • arbetstagare
  • volontärer
  • praktikanter
  • personer som annars utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning
  • egenföretagare
  • personer som ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, om verksamhetsutövaren är ett företag
  • aktieägare som är verksamma i bolaget, om verksamhetsutövaren är ett aktiebolag.

De som slutat vara verksamma hos verksamheten i fråga kan rapportera om sådant som de fick information om det de rapporterar om under sin tid som verksamma.

Stärkt skydd för dig som visselblåser

Observera att skyddet gäller endast om du uppfyller kriterierna för att omfattas av visselblåsarlagen. 

Den nya lagstiftningen ger ett stärkt skydd för dig som anmäler på så sätt att uppgifter som kan avslöja din identitet skyddas av absolut sekretess. Sådana uppgifter kan vara namn, adress, telefonnummer, tjänst, arbetsställe eller arbetsuppgifter. Absolut sekretess innebär att uppgifterna om din identitet inte under några omständigheter får lämnas ut under tiden visselblåsarfunktionen hanterar ditt ärende. 

Det råder även sekretess i ett ärende om uppföljning av en extern visselblåsning för uppgift som kan avslöja identiteten på en annan enskild än den rapporterande personen, om det kan antas att syftet med uppföljningen motverkas om uppgiften röjs. 

Behandling av personuppgifter

Dina personuppgifter får behandlas bara om det vid handläggningen av ett uppföljningsärende bedöms finnas skäl för en annan myndighet eller en annan enhet inom IVO att vidta fortsatta åtgärder med anledning av det som har framkommit i ärendet. 

Hur kan du lämna in din anmälan?

Skriftligt

Med anledning av sekretesskäl kan IVO inte ta emot din anmälan digitalt via e-post. Använd denna blankett: 


Märk kuvertet "Mottagargruppen"
och skicka blanketten till:

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Mottagargruppen
Box 45184
104 30 Stockholm

Vi kommer därefter ha kontakt med dig via vanlig postgång. Inga uppgifter kommer att hanteras i våra system. 

Telefon

Du kan kontakta oss via telefon - 020-140 47 00.

Telefontider – tisdagar 13:00-15:00

Boka möte

Du kan även boka ett möte med en representant från visselblåsargruppen. Önskar du boka att möte kontakta oss via post eller telefon.