Organisation

Organisationsskiss för IVO

IVO är en myndighet med cirka 750 anställda. Arbetet med tillsyn bedrivs vid sex regionala avdelningar runt om i landet. Avdelningen för tillståndsprövning är placerad i Stockholm, liksom myndighetens två övergripande avdelningar.


Den operativa kärnverksamheten bedrivs vid de sex regionala avdelningarna som är placerade i Umeå (nord), Örebro (mitt), Stockholm (öst), Jönköping (sydöst), Göteborg (sydväst) och Malmö (syd). Samtliga regionala avdelningar ansvarar för:

 • Tillsyn över verksamheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten
 • Tillsyn över legitimerad personal, inklusive anmälningar till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) angående återkallelse av legitimation och annan behörighet
 • Enskildas klagomål mot hälso- och sjukvården och socialtjänsten


Avdelningen för tillståndsprövning

Avdelningen för tillståndsprövning, belägen i Stockholm, ansvarar för tillståndsprövning för enskilda verksamheter enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och viss tillståndsprövning inom hälso- och sjukvården.

 

Centraliserad verksamhet vid de regionala avdelningarna

Följande områden är centraliserade och hanteras av avdelningen i Stockholm (Öst) för hela myndighetens räkning:

 • Tillsyn och arbete i övrigt kopplat till blod- och vävnadsverksamheter
 • Samordning angående medicintekniska produkter och apotekstillsyn
 • Hantering av alla ärenden som rör förstöring av patientjournaler


Den regionala avdelningen i Örebro har ett centralt ansvar för överflyttning av ärenden mellan kommuner enligt socialtjänstlagen.

 

Myndighetsövergripande avdelningar

Generaldirektören och de två myndighetsövergripande avdelningarna har kontor i Stockholm. De myndighetsövergripande avdelningarna är generaldirektörens stab och avdelningen för verksamhetsstöd och -styrning .


Generaldirektörens stab ger generaldirektören stöd bland annat när det gäller arbetet med myndighetens ledningsgrupp och myndighetsledningens omvärldskontakter.


Avdelningen för verksamhetsstöd och styrning arbetar med strategiska frågor som rör ekonomi, IT, kommunikation, HR och verksamhetsutveckling. Där finns också en centralt placerad rättsenhet inklusive huvudregistratur. Avdelningen har huvudansvaret för riskanalys och analys av tillsynens resultat. På avdelningen finns även IVO:s registerverksamhet.

 

Gunilla Hult Backlund är myndighetschef

IVO är en så kallad enrådighetsmyndighet med en generaldirektör som myndighetschef. Det innebär att det är generaldirektören som ensamt ansvarar inför regeringen för verksamheten.

Regeringen utsåg 2013 Gunilla Hult Backlund till generaldirektör för IVO för en period av sex år. Gunilla ledde på regeringens uppdrag den utredning som ansvarade för inrättandet av IVO.

 

Generaldirektör Gunilla Hult Backlund

Gunilla var generaldirektör för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket mellan 2009 och 2012. Dessförinnan arbetade hon på Socialstyrelsen och innehade en rad olika befattningar, bland annat var hon chef för Hälso- och sjukvårdsavdelningen. 

 

Gunilla är utbildad anestesisjuksköterska, eller narkossköterska som det också kallas. Hon har också läst vårdvetenskap, arbetat som vårdlärare och har en master i Public Health.

 

 

Ledningsgruppen bistår generaldirektören

IVO:s ledningsgrupp består av följande personer:

 • Gunilla Hult Backlund, generaldirektör
 • Patric Winther, ställföreträdande generaldirektör och chef för avdelningen för verksamhetsstöd och -styrning
 • Marie Åberg, chef för avdelning nord i Umeå
 • Peder Carlsson, t.f avdelningschef för avdelning mitt i Örebro
 • Sabina Wikgren Orstam, chef för avdelning öst i Stockholm
 • Maria Björklund, t.f avdelningschef för avdelning sydväst i Göteborg
 • Patrick Barringer, chef för avdelning syd i Malmö
 • Daniel Lilja, chef för avdelning sydöst i Jönköping 
 • Anders Kandelin, chef för kommunikationsenheten
 • Anna Carlström, tf chef för generaldirektörens stab
 • Anna Sundberg, chef för avdelningen för tillståndsprövning

 

Insynsråd

Vid IVO finns ett insynsråd som utses av regeringen. Rådets uppgifter är att utöva insyn och att ge generaldirektören råd. Rådet har inte rätt att ta några beslut. Utöver generaldirektören ingår följande nio personer i rådet:

 • Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör, Vårdföretagarna
 • Alexandra Göransson, biträdande avdelningschef Stadsledningskontoret i Stockholms stad
 • Hans Karlsson, verksamhetschef, Landstinget i Värmland
 • Kristina Nilsson, riksdagsledamot, Socialdemokraterna
 • Anders Printz, kanslichef, Vårdförbundet
 • Jimmie Trevett, förbundsordförande, Riksförbundet för social och mental hälsa
 • Mikael Magnusson, specialist i käkkirurgi vid Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Johan Karlsson, förvaltningsjurist vid Patientnämnden Stockholm