Organisation

IVO:s organisationsschema, uppdaterad 2023

IVO är en myndighet med cirka 770 anställda. Arbetet med tillsyn bedrivs vid sex regionala avdelningar runt om i landet. Avdelningarna för tillståndsprövning och analys är placerade i Stockholm, liksom myndighetens tre övergripande avdelningar.

Den operativa kärnverksamheten bedrivs vid de sex regionala avdelningarna som är placerade i Umeå (nord), Örebro (mitt), Stockholm (öst), Jönköping (sydöst), Göteborg (sydväst) och Malmö (syd). Samtliga regionala avdelningar ansvarar för:

 • Tillsyn över verksamheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten
 • Tillsyn över legitimerad personal, inklusive anmälningar till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) angående återkallelse av legitimation och annan behörighet
 • Enskildas klagomål mot hälso- och sjukvården och socialtjänsten

Avdelningen för tillståndsprövning

Avdelningen för tillståndsprövning, belägen i Stockholm, ansvarar för tillståndsprövning för enskilda verksamheter enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och viss tillståndsprövning inom hälso- och sjukvården.

Avdelningen för analys

Avdelning för analys bildades den 1 april 2021 och ansvarar för analys och metodutveckling, tillämpad datadriven analys, hantering av statistik och register samt upplysningstjänst och tipsfunktion.

Centraliserad verksamhet vid de regionala avdelningarna

Följande områden är centraliserade och hanteras av avdelningen i Stockholm (Öst) för hela myndighetens räkning:

 • Tillsyn och arbete i övrigt kopplat till blod- och vävnadsverksamheter
 • Samordning angående medicintekniska produkter och apotekstillsyn
 • Hantering av alla ärenden som rör förstöring av patientjournaler
 • Lämplighetsprövning

Den regionala avdelningen i Örebro har ett centralt ansvar för överflyttning av ärenden mellan kommuner enligt socialtjänstlagen.

Den regionala avdelningen i Jönköping har ett centralt ansvar för ej verkställda beslut.

Myndighetsövergripande avdelningar

Generaldirektören och de tre myndighetsövergripande avdelningarna har kontor i Stockholm. De myndighetsövergripande avdelningarna är generaldirektörens stab, avdelningen för verksamhetsstöd och avdelningen för planering och kommunikation.

Generaldirektörens stab ger generaldirektören stöd bland annat när det gäller arbetet med myndighetens ledningsgrupp och myndighetsledningens omvärldskontakter. Där finns också en centralt placerad rättsenhet.

Avdelningen för verksamhetsstöd är en stödavdelning som arbetar med frågor som rör ekonomi, IT, HR, verksamhetsutveckling och registratur för hela IVO. 

Avdelningen för planering och kommunikation arbetar med planerings- och kommunikationsstöd för hela IVO.

Sofia Wallström är myndighetschef

IVO är en så kallad enrådighetsmyndighet med en generaldirektör som myndighetschef. Det innebär att det är generaldirektören som ensamt ansvarar inför regeringen för verksamheten.

Regeringen utsåg 2019 Sofia Wallström till ny generaldirektör för IVO.

Sofia Wallström har varit generaldirektör för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) 2013-2019. Hon är född 1969 och utbildad jurist.

Sofia Wallström har mångårig erfarenhet från Regeringskansliet, såväl inom Socialdepartementet som Finansdepartementet. Hon har också erfarenhet från flera statliga utredningar.

Ledningsgruppen bistår generaldirektören

IVO:s ledningsgrupp består av följande personer:

Sofia Wallström 

Sofia Wallström, generaldirektör

Patrick Barringer

Patrick Barringer, chef för avdelning syd i Malmö

Anki Bystedt

Anki Bystedt, chef för avdelningen för tillståndsprövning

Peder Carlsson

Peder Carlsson, chef för avdelning mitt i Örebro

Anna Carlström

Anna Carlström, chef för generaldirektörens stab

Tommy Hansen

Tommy Hansen, chef för avdelningen för verksamhetsstöd

Cherine Khalil

Cherine Khalil, kommunikationschef, tf. chef för avdelningen för planering och kommunikation

Daniel Lilja

Daniel Lilja, chef för avdelning sydöst i Jönköping 

Joakim Sonnegård

Joakim Sonnegård, chef för avdelningen för analys

Jörgen Vennsten

Jörgen Vennsten, chef för avdelning sydväst i Göteborg

Ann Einerth

Ann Einerth, tf. chef för avdelning öst i Stockholm

Marie Åberg

Marie Åberg, chef för avdelning nord i Umeå

Karin Lewin

Karin Lewin, chefsjurist

Insynsråd

Vid IVO finns ett insynsråd som utses av regeringen. Rådets uppgifter är att utöva insyn och att ge generaldirektören råd. Rådet har inte rätt att ta några beslut. Utöver generaldirektören ingår följande nio personer i rådet:

 

 • Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik, Svenskt Näringsliv 
 • Mikael Magnusson, specialistläkare 
 • Staffan Johansson, professor i socialt arbete, Göteborgs universitet 
 • Lotta Håkansson, förbundsordförande, Reumatikerförbundet 
 • Pernilla Henriksson, äldreomsorgsdirektör i Umeå kommun
 • Fredrik Rosengren, rikskronofogde
 • Sofia Nilsson, före detta riksdagledamot  (C) 
 • Jesper Skalberg Karlsson, riksdagsledamot (M) 
 • Birgitta Sacrédeus, regionråd (KD)