Organisation

Grafisk illustration över IVO:s organisationsschema, 2021

IVO är en myndighet med cirka 770 anställda. Arbetet med tillsyn bedrivs vid sex regionala avdelningar runt om i landet. Avdelningarna för tillståndsprövning och analys är placerade i Stockholm, liksom myndighetens två övergripande avdelningar.

Den operativa kärnverksamheten bedrivs vid de sex regionala avdelningarna som är placerade i Umeå (nord), Örebro (mitt), Stockholm (öst), Jönköping (sydöst), Göteborg (sydväst) och Malmö (syd). Samtliga regionala avdelningar ansvarar för:

 • Tillsyn över verksamheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten
 • Tillsyn över legitimerad personal, inklusive anmälningar till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) angående återkallelse av legitimation och annan behörighet
 • Enskildas klagomål mot hälso- och sjukvården och socialtjänsten

Avdelningen för tillståndsprövning

Avdelningen för tillståndsprövning, belägen i Stockholm, ansvarar för tillståndsprövning för enskilda verksamheter enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och viss tillståndsprövning inom hälso- och sjukvården.

Avdelningen för analys

Avdelning för analys bildades den 1 april 2021 och ansvarar för analys och metodutveckling, tillämpad datadriven analys, hantering av statistik och register samt upplysningstjänst och tipsfunktion.

Centraliserad verksamhet vid de regionala avdelningarna

Följande områden är centraliserade och hanteras av avdelningen i Stockholm (Öst) för hela myndighetens räkning:

 • Tillsyn och arbete i övrigt kopplat till blod- och vävnadsverksamheter
 • Samordning angående medicintekniska produkter och apotekstillsyn
 • Hantering av alla ärenden som rör förstöring av patientjournaler
 • Lämplighetsprövning

Den regionala avdelningen i Örebro har ett centralt ansvar för överflyttning av ärenden mellan kommuner enligt socialtjänstlagen.

Den regionala avdelningen i Jönköping har ett centralt ansvar för ej verkställda beslut.

Myndighetsövergripande avdelningar

Generaldirektören och de två myndighetsövergripande avdelningarna har kontor i Stockholm. De myndighetsövergripande avdelningarna är generaldirektörens stab och avdelningen för verksamhetsstöd.

Generaldirektörens stab ger generaldirektören stöd bland annat när det gäller arbetet med myndighetens ledningsgrupp och myndighetsledningens omvärldskontakter. Där finns också en centralt placerad rättsenhet.

Avdelningen för verksamhetsstöd arbetar med strategiska frågor som rör ekonomi, IT, kommunikation, HR och verksamhetsutveckling. Där finns också huvudregistratur.

Sofia Wallström är myndighetschef

IVO är en så kallad enrådighetsmyndighet med en generaldirektör som myndighetschef. Det innebär att det är generaldirektören som ensamt ansvarar inför regeringen för verksamheten.

Regeringen utsåg 2019 Sofia Wallström till ny generaldirektör för IVO.

Sofia Wallström har varit generaldirektör för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) 2013-2019. Hon är född 1969 och utbildad jurist.

Sofia Wallström har mångårig erfarenhet från Regeringskansliet, såväl inom Socialdepartementet som Finansdepartementet. Hon har också erfarenhet från flera statliga utredningar.

Ledningsgruppen bistår generaldirektören

IVO:s ledningsgrupp består av följande personer:

 • Sofia Wallström, generaldirektör
 • Patrick Barringer, chef för avdelning syd i Malmö
 • Anki Bystedt, chef för avdelningen för tillståndsprövning
 • Peder Carlsson, chef för avdelning mitt i Örebro
 • Anna Carlström, chef för generaldirektörens stab
 • Tommy Hansen, chef för avdelningen för verksamhetsstöd
 • Cherine Khalil, kommunikationschef
 • Daniel Lilja, chef för avdelning sydöst i Jönköping 
 • Joakim Sonnegård, chef för avdelningen för analys
 • Jörgen Vennsten, chef för avdelning sydväst i Göteborg
 • Ann Einerth, tf. chef för avdelning öst i Stockholm
 • Marie Åberg, chef för avdelning nord i Umeå

Insynsråd

Vid IVO finns ett insynsråd som utses av regeringen. Rådets uppgifter är att utöva insyn och att ge generaldirektören råd. Rådet har inte rätt att ta några beslut. Utöver generaldirektören ingår följande nio personer i rådet:

 • Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik, Svenskt Näringsliv 
 • Mikael Magnusson, specialistläkare 
 • Staffan Johansson, professor i socialt arbete, Göteborgs universitet 
 • Lotta Håkansson, förbundsordförande, Reumatikerförbundet 
 • Pernilla Henriksson, äldreomsorgsdirektör i Umeå kommun
 • Fredrik Rosengren, rikskronofogde
 • Mikael Dahlqvist, riksdagsledamot (S)
 • Sofia Nilsson, f.d. riksdagledamot