Statistik

Här nedan finns ingångar till ett urval av IVO:s statistik inom olika områden.

Statistik om HVB och stödboende för ensamkommande barn uppdateras en gång i månaden. Övrig statistik publiceras årsvis och uppdateras i januari.

 

Tabellerna är uppdelade efter ärendeslag:

 

Klagomål enligt PSL är när patienter, anhöriga eller närstående klagar på en händelse efter kontakt med hälso-och sjukvården.

 

En anmälan till IVO avser information om brister, synpunkter på verksamhet eller klagomål avseende socialtjänst, LSS eller gällande hälso- och sjukvård. Avsändaren kan vara enskild person eller representant för verksamhet och organisation.

 

En anmälan enligt lex Maria kommer till IVO från t.ex. verksamheter som bedriver hälso-och sjukvård, tandvård eller apotek. Anmälan består av en utredning efter en allvarlig händelse.

 

En anmälan enligt lex Sarah kommer till IVO från verksamheter inom socialtjänsten eller verksamhet som drivs enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt från Statens institutionsstyrelse.

 

Anledning till att IVO öppnar ett initiativärende kan vara signaler, iakttagelser och uppdrag från ärenden, iakttagelser och information via media, information från allmänhet och andra myndigheter. Initiativärendena delas upp efter vilken lagstiftning som är tillämplig.

 

 

Om statistiken

Statistiken visar hur antal inkomna och avslutade ärenden fördelar sig på län, verksamhetsområde, verksamhetstyp och beslutstyp.

 

Uppgifterna redovisas för inkomna och avslutade ärenden. Ett inkommit ärende är ett ärende som registrerats under den aktuella perioden. Ett avslutat ärende är ett ärende som har avslutats under perioden. Ett ärende kategoriseras först när det har avslutas vilket medför att inga jämförelser kan göras över tid.

 

Varför stämmer inte siffrorna när man summerar dem?

Totalsumman över län kan överstiga antalet för hela riket, då ett klagomål kan gälla flera län och kan tilldelas fler än en kategori gällande vad ärendet avser.

 

Varför finns det inte statistik per kommun?

Med anledning av statistiksekretessen kan vi inte publicera statistik per kommun för att inte röja enskilda individer eller enskilda verksamheter.

 

Tabellförklaring och förteckning över verksamhetsområden, verksamhetstyper och beslutstyper (pdf, öppnas i nytt fönster)