Uppdrag

IVO:s främsta uppgift är att svara för tillsyn och tillståndsprövning inom hälso-och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Syftet med tillsynen är att granska att befolkningen får vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter.

Den lagstiftning som styr verksamheten är i huvudsak patientsäkerhetslagen (2010:659), socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Analys och vägledning

Inom ramen för IVO:s uppdrag ska myndigheten särskilt arbeta med att utveckla följande områden:

  • Analys – IVO ska regelbundet analysera och dra generella slutsatser av de brister och missförhållanden vi ser i verksamheterna inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.
  • Riskbaserad tillsyn – IVO ska utveckla rutiner för att planera tillsyn grundad på egen riskanalys. Riskanalysen ska baseras på iakttagelser från såväl den egna tillsynen som andra aktörer.
  • Vägledning – IVO ska inom ramen för tillsynen lämna råd och ge vägledning till verksamheterna i vård och omsorg.
  • Tillsynsåterföring – IVO ska återföra brett vad vi ser i tillsynen. Detta för att skapa ett systematiskt lärande och för att undvika att brister och missförhållanden upprepas.

Förutom de utvecklingsområden som regeringen har pekat ut kommer IVO bland annat även att arbeta med följande prioriterade utvecklingsområden

  • Effektivare ärendeprocesser
  • Utvecklad analys och kunskapsåterföring
  • Mer träffsäker riskbaserad tillsyn

Mer om IVO:s uppdrag

Tillsynsuppdraget omfattar även handläggning av anmälningar, till exempel lex Sarah, lex Maria, och kommunernas skyldighet att rapportera ej verkställda beslut. IVO ansvarar också för register över verksamheter enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).