IVO:s undersökningar av förtroendet för myndighetens tillsyn och tillståndsprövning

Det är viktigt för oss vad våra externa intressenter tycker om vår tillsyn och vår tillståndsprövning. Därför genomför vi med jämna mellanrum mätningar av förtroendet för myndighetens arbete.

Vilka aspekter är viktiga för våra intressenter, och hur väl anser de att vi utför vårt arbete?

Resultaten från den senaste förtroendemätning som IVO genomförde (maj 2016) visar att vård- och omsorgsgivarna har ett fortsatt högt förtroende för vårt arbete – drygt sju av tio. Läs nyheten här

 

När vi första gången 2014 undersökte förtroendet för oss (enbart för vårt arbete med tillsyn den gången) fick vi ett liknande genomsnittligt betyg. Den största nyttan med tillsynen var enligt den undersökningen möjligheten att förbättra och utveckla verksamheterna. 

 

IVO:s intressenter och bakgrund till undersökningarna 

I syfte att kunna åstadkomma en lärande dialog med landets vård- och omsorgsgivare behöver vi som tillsynsmyndighet ha en bra bild av deras förtroende för oss och förväntningar på oss och vårt arbete. Vilka aspekter av vår tillsyn är viktiga för våra intressenter och hur väl anser de att vi utför vårt arbete?


IVO har sedan myndigheten inledde sin verksamhet genomfört olika typer av undersökningar och uppföljningar. De insikter dessa arbeten gett oss har lett fram till en prioritering av huvudsakliga intressenter, en bra bild av deras krav och förväntningar på oss och på vilket sätt vi bäst bör fortsätta vårt arbete.

 

Vårt mål är att bidra till att göra vården och omsorgen säkrare och bättre genom att gynna ett systematiskt lärande. Mot den bakgrunden riktar vi oss i första hand till landets vård- och omsorgsgivare – politiker och ledande tjänstemän i kommuner, landsting och regioner, chefer i privat och offentliga verksamheter – och de centrala intresseorganisationerna för patienter, brukare och professioner.